Gan fod cyfyngiadau'n lleihau'n raddol, gallwn wella'r gwasanaeth a'r cyfleusterau yr ydym yn eu cynnig yn Aberdaugleddau. 

 

O ddydd Llun 4ed Hydref:

Cawodydd

Mae rhai o'n cawodydd pwll nofio bellach ar agor am gawod ar ôl sesiynau nofio. Bydd rhai yn parhau ar gau i helpu gyda phellter cymdeithasol.

 

O ddydd Llun 6ed Medi:

Oriau Agor

Rydym yn cynyddu ein horiau agor a byddwn nawr ar agor o 0600 tan 2100 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ein horiau agor ar y penwythnos yw 0730 tan 1400.

Ystafelloedd Newid

Rydym yn dechrau ailagor ein hystafelloedd newid, gan ddechrau gyda newid ar gyfer y pwll nofio. I'n galluogi i agor ein hystafelloedd newid yn ddiogel a chynnal lefelau uchel o lendid, nodwch y canlynol:

 • Parhewch i gyrraedd yn barod ar gyfer y traeth gyda’ch dillad nofio o dan eich dillad.
 • Dylech dynnu eich dillad wrth ochr y pwll a rhoi eich dillad mewn blwch newid.
 • Gadewch eich blwch newid yn yr ystafell newid a gadewch trwy'r dderbynfa.
 • Ni fydd cawodydd ar gael ar hyn o bryd.
 • Dychwelwch eich blwch newid i ochr y pwll a gadewch drwy'r allanfa dân ar ochr y pwll.
 • Byddwn yn monitro faint o bobl fydd yn yr ystafelloedd newid ar unrhyw un adeg, efallai y bydd yn ofynnol i chi aros yn y pwll nes bod lle i newid.
 • Bydd amseroedd gorffen y sesiwn yn cael eu gwasgaru i'n helpu i reoli rhifau yn ein hystafelloedd newid.

Ystafell Ffitrwydd

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'r ystafell ffitrwydd, mae hyn yn cynnwys:

 • Cynyddu hyd rhai sesiynau y gellir eu bwcio.
 • Bydd y gampfa nawr ar agor tan 9pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • Byddwn yn symud offer allan o'r neuadd chwaraeon i'r ystafell hamdden i greu ardal ar gyfer hyfforddiant mewn grwpiau bach.

Neuadd Chwaraeon

Rydym wedi symud yr offer ystafell ffitrwydd allan o'r neuadd chwaraeon i'n galluogi i ddychwelyd i dderbyn llogi neuadd gyfan fel pêl-droed dan do.

 

Gofynnwn i chi barhau i wneud y canlynol:

 • Cynnal pellter cymdeithasol diogel o 2m lle bynnag y bo modd.
 • Gwisgo gorchudd wyneb ym mhob rhan o'r adeilad. Gallwch dynnu eich gorchudd wyneb wrth gymryd rhan yn y gweithgaredd o'ch dewis.
 • Ein helpu ni i gynnal amgylchedd diogel drwy lanhau eich offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio.
 • Defnyddio'r hancesi glanhau a ddarperir i sychu unrhyw ardaloedd newid.

 

Ar hyn o bryd, ni allwn ailagor ein Hystafell Iechyd, dylech fonitro'r dudalen hon a'n cyfryngau cymdeithasol am unrhyw ddiweddariadau pellach.