Ariennir y Fenter Nofio am Ddim Genedlaethol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn helpu i sicrhau bod pob plentyn yn dysgu sut i nofio. Mae Hamdden Sir Benfro yn cynnig y canlynol i bawb sy'n 16 oed ac iau ac sy'n byw yn Sir Benfro: 

 

Darpariaeth yn ystod y Tymor 

  • Dwy awr o Nofio am Ddim* bob penwythnos ym mhob un o Byllau Nofio Hamdden Sir Benfro (gweler yr amserlenni unigol i gael manylion) 
  • Prisiau gostyngol i oedolion sy'n dod gyda phlentyn yn ystod y sesiynau nofio am ddim ar benwythnosau.
  • Prisiau rhatach ar gyfer Nofio Cyhoeddus i blant sydd wedi'u cofrestru ar gyfer Pasbort i Hamdden bob amser (gweler y meini prawf cymhwysedd ar wahân) 
  • Aelodaeth Nofio i'r Cyhoedd am chwe mis am £25

 

Darpariaeth yn ystod Gwyliau'r Ysgol 

  • Drwy gael Tocyn Nofio i'r Teulu gall teuluoedd nofio am bris rhatach, sef £5 yn unig! (uchafswm o ddau oedolyn a dau blentyn) o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) 1500-1700. 
  • Caiff dwy sesiwn nofio am ddim eu cynnal am ddwy awr bob wythnos yn ystod Gwyliau'r Haf. 
  • Yn ystod unrhyw wyliau ysgol, gall pob plentyn sydd wedi'i gofrestru ar gyfer Pasbort i Hamdden nofio am ddim.