Cwestiynau Cyffredin

1. Pryd fyddwch chi'n ailagor?

Byddwn yn defnyddio dull graddol o ailagor Cam 1: Yn dechrau ar 17 Awst gydag ailagor ystafelloedd ffitrwydd ac eithrio Crymych a Thyddewi Cam 2: Yn dechrau ar 1 Medi pan fydd mwy o gyfleusterau ar gael, gan gynnwys pwll nofio, dosbarthiadau dan do, chwaraeon raced a llogi neuadd chwaraeon yn ogystal â'r Ystafelloedd Ffitrwydd yng Nghrymych. Gall y ddarpariaeth ym mhob cyfleuster amrywio.

2. Sut y byddwch chi'n ailagor?

I ddechrau, bydd angen i bob sesiwn gael ei harchebu a'i thalu ymlaen llaw. Ni fydd sesiynau galw heibio. Caiff hyn ei adolygu'n rheolaidd a chaiff y gweithdrefnau eu newid i gyd-fynd â newidiadau i ganllawiau'r Llywodraeth

3. Pam nad yw Crymych yn agor ar 17 Awst?

Oherwydd y niferoedd cyfyngedig y gellir darparu ar eu cyfer yn yr ystafell ffitrwydd, penderfynwyd gohirio'r agoriad tan 1 Medi i gyd-fynd â'r cynnig o bwll nofio, dosbarthiadau dan do, chwaraeon raced a llogi neuadd chwaraeon

4. Pam nad yw Tyddewi yn agor ar 17 Awst?

Oherwydd y niferoedd cyfyngedig y gellir eu cynnwys yn yr ystafell ffitrwydd, penderfynwyd gohirio’r agoriad, a  haiff hyn ei adolygu'n barhaus.

5. Sut y byddwch chi'n cyfathrebu'r hyn sy'n digwydd?

Bydd pob cwsmer yn derbyn e-bost am ddychwelyd i ymarfer. Os nad ydych wedi derbyn yr e-bost hwn erbyn 17 Awst, e-bostiwch [javascript protected email address]

6. Pa fesurau glanhau ychwanegol yr ydych yn eu cymryd?

Mae diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid yn hollbwysig; er mwyn sicrhau'r safonau glendid uchaf, rydym wedi cynyddu ein hamserlen lanhau i gynnwys diheintio mwy rheolaidd o gampfeydd a stiwdios, holl offer campfa, offer stiwdio yn ogystal â thoiled, a chyfleusterau newid wedyn pan gânt eu darparu. Bydd staff yn gwneud gwiriadau rheolaidd i sicrhau safonau sy'n gyson uchel. Cadwn yr hawl i gadw ardaloedd yn gaeedig yn ystod y dydd er mwyn caniatáu glanhau ychwanegol

7. A oes gorsafoedd diheintio?

Bydd gofyn i gwsmeriaid ddefnyddio diheintydd dwylo cyn dod i mewn i'r adeilad, a gofynnwn i ddefnyddwyr olchi eu dwylo'n rheolaidd a defnyddio diheintydd dwylo, sydd ar gael ym mhob rhan o'r adeilad. Bydd offer diheintio ar gael i bob defnyddiwr a gofynnwn i'r offer gael eu sychu cyn ac ar ôl eu defnyddio. Mae hyn yn ychwanegol at y  lanhau rheolaidd gan ein staff.

8. Beth ddylwn i ei wneud os ydw i, neu aelod o'm cartref, yn arddangos symptomau Covid

19?

Os ydych chi neu aelod o'ch teulu yn arddangos symptomau Covid 19, peidiwch ag ymweld â'n cyfleusterau, hunan-ynyswch am gyfnod o bythefnos a rhowch wybod i ni ar unwaith fel y gallwn ddechrau ar y broses tracio ac olrhain.

9. A fydd cyfleusterau toiled a newid ar gael?

I ddechrau, dim ond cyfleusterau toiled fydd ar gael; i'w hadolygu'n barhaus

10. A fydda i'n gallu cael gafael ar ddŵr yfed?

I ddechrau, ni fydd Ffynhonnau Dŵr ar gael. Dewch â digon o ddŵr ar gyfer eich sesiwn hyfforddi

11. A oes angen i mi wisgo mwgwd?

O ddydd Llun 14 Medi, yng Nghymru bydd gwisgo masgiau wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yn orfodol.

Pan gyrhaeddwch y ganolfan hamdden bydd angen i chi wisgo mwgwd wyneb ym mhob man cyhoeddus, bydd hyn yn cynnwys:

• Derbynfa

• Pob corridor

• Cyfleusterau toiled

 

Ni fydd yn ofynnol i chi wisgo mwgwd tra byddwch chi'n cwblhau'r gweithgaredd o'ch dewis.

Mae'n ddrwg gennym ond os nad ydych yn gwisgo mwgwd wyneb ni chaniateir i chi fynd i mewn i'r canolfan

 

Dilynwch y ddolen i gwefan chwaraeon cymru i gael gwybodaeth lawn am wisgo masgiau wyneb.

12. Sut ydw i'n archebu sesiynau a dosbarthiadau?

Mae angen archebu a thalu am bob sesiwn a dosbarth ymlaen llaw. Gellir gwneud hyn hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw drwy ein gwefan , drwy lawrlwytho ein ap (chwiliwch Hamdden Sir Benfro yn eich siop apiau) neu trwy ffonio'ch Canolfan Hamdden leol. Mae'r sesiynau yn 60 munud o hyd ac wedi'u cyfyngu i un ardal y gellir ei harchebu. Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol, sicrhewch eich bod yn canslo eich slot er mwyn ei ryddhau i'w ddyrannu i ddefnyddiwr arall. Bydd methu â chanslo 3 gwaith mewn un mis yn arwain at atal eich gallu i archebu. Ni fyddwch yn gallu bod yn y sesiwn lai nag awr cyn iddo ddechrau

13. A fydd yr holl offer dosbarth yn cael eu darparu?

Bydd angen i chi ddod â'ch mat ioga eich hun. Mae'r holl offer eraill ar gael. Gofynnwn i chi sychu offer cyn ac ar ôl eu defnyddio gyda'r offer a ddarperir. Mae croeso i chi ddod â'ch offer eich hun, fel kettlebells neu gylchoedd hwla, gyda chi os byddai'n well gennych

14. Sut y bydd sesiynau’r gampfa yn gweithio?

Bydd sesiwn y gampfa yn cael ei harchebu a’i thalu amdani ymlaen llaw. Byddwch yn gallu mynd i mewn i'r adeilad 5 munud cyn i'ch sesiwn ddechrau a bydd y drws yn cau 10 munud ar ôl dechrau'r sesiwn. Mae'r gampfa wedi'i gosod i ganiatáu ar gyfer ymbellhau cymdeithasol, a darperir offer i sychu offer cyn ac ar ôl eu defnyddio. Pan ydych chi yn y gampfa, rydym yn gofyn eich bod yn cynnal ymbellhau cymdeithasol diogel. 

*Noder, mewn safleoedd sy’n cynnig 2 ardal ffitrwydd, dim ond un ystafell y gellir ei harchebu ar

unrhyw un adeg. I ddefnyddio’r 2 ystafell, bydd angen gwneud archebion gydag amseroedd cychwyn

gwahanol*

15. Beth yw amser y cofnod olaf ar gyfer sesiynau’r gampfa a archebir ymlaen llaw?

Y cofnod olaf ar gyfer sesiwn y gampfa a archebir ymlaen llaw yw 10 munud ar ôl dechrau'r sesiwn

16. Sut y bydd dosbarthiadau'n gweithio?

Bydd pob dosbarth yn cael ei archebu a’i dalu amdano ymlaen llaw. Byddwch yn gallu mynd i mewn i'r adeilad 5 munud cyn dechrau eich dosbarth, a bydd y drws yn cau ar ddechrau'r dosbarth. Bydd gan ein dosbarthiadau lai o allu i ganiatáu ar gyfer ymbellhau cymdeithasol a bydd angen i ni ganiatáu egwyl o 30 munud rhwng dosbarthiadau er mwyn gallu glanhau'n drylwyr, a bydd hyn yn arwain at lai o amserlen. Mae'r holl offer ac eithrio MATIAU IOGA ar gael. Gofynnwn i chi ddefnyddio'r offer a ddarperir i sychu'r offer cyn ac ar ôl eu defnyddio. Wrth i chi gymryd rhan yn y dosbarth, gofynnwn i chi gynnal ymbellhau cymdeithasol diogel.

17. Sut y bydd y pwll nofio yn gweithredu?

Bydd angen i chi ddod yn barod ar gyfer nofio (gwisgwch eich gwisg o dan eich dillad) oherwydd mewn rhai safleoedd efallai na fydd modd defnyddio cyfleusterau newid. Byddwch yn newid wrth ochr y pwll a bydd eich dillad yn aros wrth ochr y pwll. Ar ddiwedd eich sesiwn, bydd angen i chi sychu a newid, yn dibynnu ar y safle rydych yn ei defnyddio, naill ai wrth ochr y pwll neu mewn ciwbicl dynodedig. Ni fydd cyfleusterau cawod ar gael i ddechrau. Fel gyda dosbarthiadau a sesiynau’r gampfa, bydd angen trefnu sesiynau nofio a thalu amdanyn nhw ymlaen llaw. Gallwch wneud hyn hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw naill ai drwy ein gwefan, drwy lawrlwytho ein ap (chwilio hamdden Sir Benfro yn eich siop ap) neu trwy ffonio'ch Canolfan Hamdden leol. Mae'r sesiynau yn 60 munud o hyd ac yn cael eu cyfyngu, i ddechrau, i nofio lôn, dosbarthiadau acwa a chlybiau nofio. Bydd amser nofio i’r teulu a gwersi yn cael eu cyflwyno’n ddiweddarach. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Pan fyddwch yn nofio, dewiswch y lôn briodol a chynnal pellter parchus oddi wrth ddefnyddwyr eraill. Bydd aelodau'r staff yn eich atgoffa am hyn os bydd angen. Bydd offer ar gael ar gyfer dosbarthiadau acwa ac yn cael eu diheintio ar ôl pob dosbarth. Bydd diheintydd dwylo ar gael wrth ochr y pwll ar gyfer eich defnydd.

18. Beth sy'n digwydd gyda gwersi nofio?

Mae gwersi nofio yn cael eu hadolygu. Byddwn yn cysylltu â phob unigolyn sydd wedi cofrestru mewn gwersi cyn y cyfnod clo pan fydd gennym benderfyniad ar ddyddiad dechrau. Y rhagolwg ar hyn o bryd yw y bydd gwersi nofio yn dychwelyd mewn cynnig cyfyngedig cyn Ionawr 2021

19. Sut yr effeithir ar fy aelodaeth?

Bydd pob aelodaeth yn parhau i fod wedi'i rhewi hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Yn y cyfamser, bydd pawb sydd ag aelodaeth gyfredol wedi'i rhewi yn gallu defnyddio ystafelloedd ffitrwydd a dosbarthiadau awyr agored yn rhad ac am ddim o 17 hyd at 31 Awst. O 17 Awst, byddwch yn gallu prynu aelodaeth “Be Active” a fydd yn dechrau 1 Medi ar gost o £19 y mis. Mae hyn yn anghytundebol a gellir naill ai dalu trwy ddebyd uniongyrchol neu daliad cerdyn yn fisol. Gallwch brynu'r aelodaeth "Be Active" drwy'r wefan , Os cewch unrhyw broblemau, ebostiwch [javascript protected email address] a bydd aelod o staff yn cysylltu â chi i helpu

20. Prynais aelodaeth 12 mis cyn y cyfnod clo. Beth sy’n digwydd gyda hyn?

Pan fyddwch yn barod i ddychwelyd, e-bostiwch [javascript protected email address] a bydd aelod o staff yn sicrhau bod yr aelodaeth yn cael ei hymestyn i ganiatáu ar gyfer y cyfnod cau.

21. Prynais aelodaeth un mis ychydig cyn y cyfnod clo. Beth sy'n digwydd gyda hyn?

Pan fyddwch yn barod i ddychwelyd, e-bostiwch [javascript protected email address] a bydd aelod o staff yn sicrhau bod yr aelodaeth yn cael ei hymestyn i ganiatáu ar gyfer y cyfnod cau.

22. Fel arfer, byddai gen i aelodaeth Pasbort i Hamdden. Sut alla’ i drefnu hyn?

Os oes gennych aelodaeth Pasbort i Hamdden debyd uniongyrchol sydd wedi’i rhewi ar hyn o bryd, byddwch yn gallu cyrchu'r ystafell ffitrwydd a dosbarthiadau oedolion rhwng 17 a 31 Awst yn rhad ac am ddim. Ar ôl hyn, byddwch yn gallu ailddechrau aelodaeth debyd uniongyrchol. I wneud hyn, bydd angen i chi e-bostio [javascript protected email address] Cyn y gallwch brynu aelodaeth Pasbort i Hamdden newydd, byddai'n rhaid i'ch cyfrif gael cymhwyster Pasbort wedi'i gymhwyso iddo. I wneud hyn, byddai angen i ni weld prawf o fudd-daliadau. E-bostiwch [javascript protected email address], ac ar ôl ei brosesu, bydd aelod o staff yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi. Pan fydd cymhwyster yn cael ei gymhwyso, byddwch yn gallu prynu aelodaeth Pasbort i Hamdden neu fanteisio ar gyfraddau disgownt "Talu a Chwarae".

23. A fydd tocynnau nofio blynyddol ar gael o hyd?

Oes, mae tocynnau nofio blynyddol ar gael o hyd i'r rhai sy'n gymwys

24. Prynais docyn nofio blynyddol cyn y cyfnod clo. Beth sy'n digwydd gyda hyn?

Pan fyddwch yn barod i ddychwelyd, e-bostiwch [javascript protected email address] a bydd aelod o staff yn sicrhau bod y tocyn nofio yn cael ei ymestyn i ganiatáu ar gyfer y cyfnod cau.

25. Dydw i ddim yn barod i ddod yn ôl. A oes gennych ddyddiad wedi'i gynllunio i ailddechrau

pob aelodaeth?

Bydd pob aelodaeth yn parhau wedi'i rhewi hyd nes y gallwn gynnig gwasanaeth mwy cynhwysfawr. Cyn ailddechrau'r casgliadau, byddwn yn cysylltu â chwsmeriaid.

26. Dydw i ddim wedi cael aelodaeth o'r blaen. A alla’ i brynu un nawr?

Rydym yn falch o groesawu aelodau newydd; ar hyn o bryd, nid yw ein pecyn aelodaeth arferol ar gael. Rydym yn cynnig aelodaeth "Be Active" amgen ar gost o £19.00 y mis. Mae hyn yn anghytundebol a gellir ei dalu naill ai drwy ddebyd uniongyrchol neu daliad cerdyn yn fisol. Gallwch brynu'r aelodaeth "Be Active" drwy'r wefan . Os cewch unrhyw broblemau, ebostiwch  [javascript protected email address] a bydd aelod o staff yn cysylltu â chi i helpu 

27. Pryd fydd yr ystafell sawna a stêm yn agor?

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiad wedi'i bennu i ailagor ystafelloedd iechyd. Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a byddwn yn rhoi gwybod i chi