EDRYCHWCH AR Y CWESTIYNAU CYFFREDIN ISOD i GAEL GWYBOD AM EIN GWEITHDREFNAU PRESENNOL:

1. Pa amseroedd y byddwch chi ar agor?

Gwiriwch ein ap ‘Pembs Leisure' ar gyfer amserlenni ac ewch i'n tudalen we ar gyfer amseroedd agor ein canolfannau.

Oriau agor gŵyl y banc fydd 8am i 3pm.

2. Sut byddwn yn rhannu beth sy’n digwydd?

Trwy ein gwefan, ein ap ‘Pembs Leisure', a phlatfformau ein cyfryngau cymdeithasol. Gallwn hefyd anfon gwybodaeth at ein haelodau drwy e-bost.

3. Pa fesurau glanhau ychwanegol ydych chi'n eu cymryd?

Mae diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid yn bwysig iawn; er mwyn sicrhau'r safonau glendid uchaf, rydym wedi cynyddu ein hamserlen lanhau trwy'r canolfannau i gynnwys diheintio ystafelloedd a stiwdios ffitrwydd yn fwy rheolaidd. Bydd yr holl offer ystafell ffitrwydd ac offer stiwdio yn cael eu glanhau'n fwy rheolaidd gyda defnyddwyr yn glanhau offer cyn ac ar ôl pob defnydd. Bydd staff yn gwneud gwiriadau rheolaidd i sicrhau bod safonau uchel yn cael eu cynnal bob amser. Rydym yn cadw'r hawl i gau ardaloedd penodol yn ystod y dydd er mwyn caniatáu glanhau ychwanegol.

4. A oes gorsafoedd diheintio?

Oes, gofynnir i gwsmeriaid ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn mynd i mewn i'r adeilad, a gofynnwn i ddefnyddwyr olchi eu dwylo yn rheolaidd a defnyddio'r hylif diheintio dwylo sydd ar gael trwy'r ganolfan.

5. A oes modd mewngofnodi i'r ap COVID-19 yn eich cyfleusterau?

Oes, mae modd gwneud hyn gan fod cod QR unigryw ym mhob rhan o'r ganolfan wedi'i arddangos er mwyn i chi allu mewngofnodi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn sganio'r cod bob tro y byddwch chi'n mynychu gweithgaredd. Bydd angen i chi hefyd fewngofnodi trwy'r brif dderbynfa i gofnodi'ch presenoldeb ar gyfer eich gweithgaredd.

6. Beth ddylwn i ei wneud os ydw i neu aelod o'm cartref yn dangos symptomau COVID-19?

Os ydych chi neu aelod o'r teulu yn dangos symptomau COVID-19, peidiwch ag ymweld â'n canolfannau a dilynwch y cyfarwyddiadau perthnasol.

7. A fydd cyfleusterau newid a thoiled?

Bydd, ond bydd y ddarpariaeth yn amrywio rhwng pob cyfleuster yn sgil cynllun a phatrwm yr adeiladau. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu cyfleusterau newid a chawod ym mhob un o'n canolfannau, ond bydd yn gyfyngedig er mwyn sicrhau bod cadw pellter cymdeithasol o dan reolaeth.

8. A fyddaf yn gallu cael mynediad i ddŵr yfed?

Byddwch, ond gwiriwch ddarpariaeth ar gyfer safle penodol, ac rydym yn annog ein cwsmeriaid i ddod â digon o ddŵr ar gyfer eu sesiynau.

9. A oes angen i mi wisgo masg wyneb?

Oes, yng Nghymru mae gwisgo masgiau wyneb mewn rhai mannau cyhoeddus dan do yn orfodol. Os ydych chi wedi'ch eithrio rhag gwisgo un, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad ag aelod o staff cyn eich ymweliad. 

Pan fyddwch chi'n cyrraedd y ganolfan hamdden, bydd angen i chi wisgo masg wyneb ym mhob man cyhoeddus. Bydd hyn yn cynnwys y canlynol:

•             Derbynfa

•             Pob coridor ac ardal wylio 

•             Toiled a'r holl gyfleusterau newid

Ni fydd yn ofynnol i chi wisgo masg wyneb tra'ch bod chi'n cymryd rhan yn eich gweithgaredd dewisol a rhaid cadw pellter diogel trwy gydol eich ymweliad. 

Dilynwch y ddolen i wefan Chwaraeon Cymru i gael gwybodaeth lawn am wisgo masgiau wyneb.

10. Sut ydw i'n trefnu lle?

Mae angen trefnu a thalu am bob gweithgaredd ymlaen llaw. Gellir gwneud hyn hyd at saith diwrnod ymlaen llaw trwy ein gwefan, trwy ein ap 'Pembs Leisure', neu drwy ffonio'ch canolfan hamdden leol.

11. A fydd yr holl offer ar gyfer y dosbarth yn cael eu darparu? 

Bydd angen i chi ddod â'ch mat ymarfer corff eich hun; bydd gweddill yr offer ar gael a gofynnwn i chi lanhau'r offer cyn ac ar ôl eu defnyddio â'r cynhyrchion diheintio a ddarperir. Mae croeso i chi ddod â'ch offer eich hun, fel ‘kettlebells’ neu gylchoedd hwla, pe byddai'n well gennych.

12. Sut bydd sesiynau ystafell ffitrwydd yn gweithio?

Bydd angen trefnu a thalu am sesiwn ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Fe'ch anogir i fynd i mewn i'r adeilad dim cynharach na phum munud cyn i'ch sesiwn ddechrau. Mae'r ystafell ffitrwydd wedi'i sefydlu i ganiatáu cadw pellter cymdeithasol a darperir clytiau diheintio ar gyfer glanhau offer cyn ac ar ôl pob defnydd. Gofynnwn i chi gynnal pellter cymdeithasol diogel tra'ch bod yn yr ystafell ffitrwydd.

Noder, mewn safleoedd sy'n cynnig dwy ystafell ffitrwydd, gwiriwch y gofynion archebu oherwydd gallant fod yn wahanol.

13. Erbyn pryd y bydd angen cyrraedd ar gyfer gweithgareddau a drefnwyd ymlaen llaw?

Ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff mewn grŵp, gwnewch yn siŵr eich bod yn yr ardal a ddyrannwyd ar gyfer eich dosbarth yn brydlon er mwyn i'r dosbarth ddechrau ar yr amser cychwyn a nodwyd. Ni chaniateir unrhyw un sy'n hwyr i ymuno â'r dosbarth. 

Nid oes amser olaf penodol ar gyfer cyrraedd sesiynau ffitrwydd a sesiynau pwll nofio, ond rhaid i chi orffen y sesiwn ar yr amser gorffen a ddyrannwyd. 

14. Sut bydd dosbarthiadau ymarfer corff mewn grŵp yn gweithio?

Trefnir lle, a thelir amdano, ymhob dosbarth ymarfer corff mewn grŵp ymlaen llaw, ac rydym yn eich annog i beidio cyrraedd dim mwy na deg munud cyn amser cychwyn y dosbarth.

Bydd gan ein dosbarthiadau ymarfer corff mewn grŵp lai o leoedd a cheir darpariaeth i ganiatáu cadw pellter cymdeithasol a glanhau trylwyr rhwng sesiynau.

Mae'r holl offer, ac eithrio matiau ymarfer corff, ar gael. Gofynnwn i chi ddefnyddio'r hylif diheintio a ddarperir i lanhau offer cyn ac ar ôl eu defnyddio. Wrth gymryd rhan yn y dosbarth, gofynnwn i chi  gynnal pellter cymdeithasol diogel.

Os oes angen canslo unrhyw ddosbarth (er enghraifft, os bydd tywydd garw ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff awyr agored mewn grŵp), byddwn yn anelu at ganslo o fewn pedair awr i amser cychwyn y dosbarth. 

Mae cyfranogwyr yn cael eu hatgoffa y gall unrhyw achos o ganslo y maent yn ei wneud o fewn pedair awr i amser cychwyn eu sesiwn fod yn atebol i dâl canslo hwyr ac mae ond yn bosibl gwneud hynny trwy gysylltu â'r ganolfan hamdden. Mae hefyd yn bosibl y codir tâl ychwanegol ar unrhyw un sydd wedi cadw lle ymlaen llaw ar gyfer gweithgaredd ond nad yw’n mynychu'r sesiwn (os nad yw wedi canslo ymlaen llaw).Mae taliadau ar gyfer canslo neu ddiffyg presenoldeb ar waith i sicrhau bod pob un o'n cwsmeriaid yn cael y cyfle gorau posibl i fynychu sesiwn.

15. Sut bydd y pwll nofio yn gweithredu?

Bydd angen i chi gyrraedd yn eich dillad nofio (hynny yw, yn gwisgo eich gwisg nofio o dan eich dillad arferol).Byddwch yn newid ar ochr y pwll a bydd eich dillad yn aros ar ochr y pwll mewn lle penodol. Ar ddiwedd eich sesiwn, bydd angen i chi sychu a newid, ac yn dibynnu ar y safle rydych chi'n ei defnyddio, bydd hyn naill ai ar ochr y pwll (gan barhau i wisgo eich gwisg nofio) neu mewn man newid a ddyrannwyd. Bydd cyfleusterau cawod ar gael ond mae cyfyngiad ar y nifer o ddefnyddwyr. Gwiriwch y ddarpariaeth ar gyfer y safle penodol cyn mynychu.

Wrth nofio, dewiswch y lôn briodol a chadwch bellter parchus oddi wrth nofwyr eraill, gan ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan staff. 

Ni fydd offer ar gael i'w defnyddio.

Bydd hylif diheintio dwylo ar gael ledled y ganolfan at eich defnydd chi.

16. Beth sy'n digwydd gyda gwersi nofio i blant?

Mae'r gwersi nofio wedi dychwelyd.Cliciwch yma

17. Beth fydd yn digwydd gyda'r dosbarthiadau ar-lein? 

Mae ein Hwb Digidol wedi'i gynnwys mewn rhai o'n haelodaethau byw. Gellir prynu aelodaethau ychwanegol ac ar wahân hefyd.

18. Fel rheol, byddai gen i aelodaeth Pasbort i Hamdden. Sut alla i drefnu hyn?

Cyn y gallwch brynu aelodaeth Pasbort i Hamdden newydd, byddai angen i'ch cyfrif gael cymhwysedd pasbort wedi'i gymhwyso iddo. I wneud hyn, byddai angen i ni weld prawf o fudd-daliadau - anfonwch e-bost at [javascript protected email address] .  Ar ôl ei brosesu, bydd aelod o staff yn cysylltu â chi gyda chadarnhad. Pan gymhwysir y cymhwysedd, byddwch yn gallu prynu aelodaeth Pasbort i Hamdden neu fanteisio ar gyfraddau gostyngedig “Talu a Chwarae”.

19. A fydd tocynnau nofio blynyddol ar gael o hyd?

Bydd, mae tocynnau nofio blynyddol ar gael o hyd i'r rhai sy'n gymwys. 

20. Pryd bydd y sawna a'r ystafell stêm yn agor?

Gwiriwch y ddarpariaeth ar gyfer safle penodol ar gyfer defnyddio'r sawna a'r ystafell stêm. 

23. Rwy'n ofalwr di-dâl. Yn flaenorol, roedd gen i aelodaeth gofalwr am ddim am chwe mis - a yw'r rhain ar gael o hyd?

Ydyn, rydym yn gweithio gyda’r adran Gofal Cymdeithasol, sydd wedi ariannu cyfanswm cyfyngedig o docynnau chwe mis. Er mwyn profi eich cymhwysedd, byddai angen i chi sganio neu anfon ffotograff o'ch “cerdyn adnabod gofalwyr” i [javascript protected email address]