1. Pryd a sut y byddwch chi'n ailagor?

Bydd yr holl gyfleusterau'n ailagor dan do o ddydd Llun 3 Mai 2021 ar gyfer darpariaeth unigol yn unig. Bydd Neuadd Chwaraeon Tyddewi yn ailagor ddydd Mawrth 4 Mai 2021. Mae hyn i’w adolygu’n rheolaidd a bydd y gweithdrefnau’n cael eu newid i gyd-fynd â newidiadau yng nghanllawiau’r llywodraeth. 

2. Pa amseroedd fyddwch chi ar agor?

Edrychwch ar ein App am amserlenni a'n tudalen we am amseroedd agor ein canolfannau

Yr oriau agor ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc yw 8am – 3pm. 

3. Sut byddwch chi'n cyfathrebu'r holl ddigwyddiadau?

Trwy ein gwefan a'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Efallai y byddwn hefyd yn anfon gwybodaeth at aelodau trwy E-bost. 

4. Pa fesurau glanhau ychwanegol ydych chi'n eu cymryd?

Mae diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid yn bwysig iawn; er mwyn sicrhau'r safonau glendid uchaf, rydym wedi cynyddu ein hamserlen lanhau trwy'r canolfannau i gynnwys diheintio ystafelloedd a stiwdios ffitrwydd yn fwy rheolaidd. Bydd yr holl offer ystafell ffitrwydd ac offer stiwdio yn cael eu glanhau'n fwy rheolaidd gyda defnyddwyr yn glanhau offer cyn ac ar ôl pob defnydd. Bydd staff yn gwneud gwiriadau rheolaidd i sicrhau bod safonau uchel yn cael eu cynnal bob amser. Rydym yn cadw'r hawl i gau ardaloedd penodol yn ystod y dydd er mwyn caniatáu glanhau ychwanegol. 

5. A oes gorsafoedd diheintio?

Oes, gofynnir i gwsmeriaid ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn mynd i mewn i'r adeilad, a gofynnwn i ddefnyddwyr olchi eu dwylo yn rheolaidd a defnyddio'r hylif diheintio dwylo sydd ar gael trwy'r ganolfan. 

6. A oes modd mewngofnodi i'r ap COVID-19 yn eich cyfleusterau?

Oes, mae modd gwneud hyn gan fod cod QR unigryw ym mhob rhan o'r ganolfan wedi'i arddangos er mwyn i chi allu mewngofnodi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn sganio'r cod bob tro y byddwch chi'n mynychu gweithgaredd. Bydd angen i chi hefyd fewngofnodi trwy'r brif dderbynfa i gofnodi'ch presenoldeb ar gyfer eich gweithgaredd. 

7. Beth ddylwn i ei wneud os ydw i neu aelod o'm cartref yn dangos symptomau COVID-19?

Os ydych chi neu aelod o'r teulu yn dangos symptomau COVID-19, peidiwch ag ymweld â'n canolfannau a rhowch wybod i ni ar unwaith. Dilynwch hefyd yr holl ganllawiau cyfredol ar hunanynysu a threfnu prawf COVID-19. 

8. A fydd cyfleusterau newid a thoiled?

I ddechrau, dim ond cyfleusterau toiled fydd ar gael. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n barhaus ond dylech wirio manylion canolfan benodol ar yr holl gyfleusterau newid a mynediad ynghyd â chyfleusterau newid i deuluoedd. 

9. A fyddaf yn gallu cael mynediad i ddŵr yfed?

I ddechrau, ni fydd ffynhonnau dŵr ar gael felly dewch â digon o ddŵr ar gyfer eich gweithgaredd. 

10. A oes angen i mi wisgo masg wyneb?

Oes, yng Nghymru mae gwisgo masgiau wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yn orfodol. Os ydych chi wedi'ch eithrio rhag gwisgo un, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad ag aelod o staff cyn eich ymweliad. 

Pan fyddwch chi'n cyrraedd y ganolfan hamdden, bydd angen i chi wisgo masg wyneb ym mhob man cyhoeddus. Bydd hyn yn cynnwys y canlynol:

•             Derbynfa

•             Pob coridor ac ardal wylio 

•             Toiled a'r holl gyfleusterau newid

Ni fydd yn ofynnol i chi wisgo masg wyneb tra'ch bod chi'n cymryd rhan yn eich gweithgaredd dewisol a rhaid cadw pellter diogel trwy gydol eich ymweliad. 

Dilynwch y ddolen i wefan Chwaraeon Cymru i gael gwybodaeth lawn am wisgo masgiau wyneb. 

11. Sut ydw i'n trefnu lle?

Mae angen archebu a thalu pob gweithgaredd ymlaen llaw, gellir gwneud hyn hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw, gallwch Archebu ar ein gwefan, trwy ein ap neu drwy ffonio'ch Canolfan leol

12. A fydd yr holl offer ar gyfer y dosbarth yn cael eu darparu?

Bydd angen i chi ddod â'ch mat ymarfer corff eich hun; bydd gweddill yr offer ar gael a gofynnwn i chi lanhau'r offer cyn ac ar ôl eu defnyddio â'r cynhyrchion diheintio a ddarperir. Mae croeso i chi ddod â'ch offer eich hun, fel ‘kettlebells’ neu gylchoedd hwla, pe byddai'n well gennych. 

13. Sut bydd sesiynau ystafell ffitrwydd yn gweithio?

Bydd angen trefnu a thalu am sesiwn ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Fe'ch anogir i fynd i mewn i'r adeilad dim cynharach na phum munud cyn i'ch sesiwn ddechrau. Mae'r ystafell ffitrwydd wedi'i sefydlu i ganiatáu cadw pellter cymdeithasol a darperir hylif diheintio ar gyfer glanhau offer cyn ac ar ôl pob defnydd.Gofynnwn i chi gynnal pellter cymdeithasol diogel tra'ch bod yn yr ystafell ffitrwydd.

*Noder, mewn safleoedd sy'n cynnig dwy ystafell ffitrwydd, gwiriwch y gofynion archebu oherwydd gallant fod yn wahanol*

14. Erbyn pryd y bydd angen cyrraedd yr ardal a ddyrannwyd cyn i'ch gweithgaredd ddechrau?

Ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff, gwnewch yn siŵr eich bod yn yr ardal a ddyrannwyd ar gyfer eich dosbarth yn brydlon er mwyn i'r dosbarth ddechrau ar yr amser cychwyn a nodwyd. Ni chaniateir unrhyw un sy'n hwyr i ymuno â'r dosbarth. 

Nid oes amser olaf penodol ar gyfer cyrraedd sesiynau ffitrwydd a sesiynau pwll nofio, ond rhaid i chi orffen y sesiwn ar yr amser gorffen a ddyrannwyd. 

15. Sut bydd dosbarthiadau ymarfer corff yn gweithio?

Trefnir lle, a thelir amdano, ymhob dosbarth ymarfer corff ymlaen llaw, ac rydym yn eich annog i beidio cyrraedd dim mwy na deg munud cyn amser cychwyn y dosbarth. 

Bydd gan ein dosbarthiadau ymarfer corff mewn grŵp lai o leoedd a cheir darpariaeth i ganiatáu cadw pellter cymdeithasol a glanhau trylwyr rhwng sesiynau, a bwriedir i’r dosbarthiadau hyn ddychwelyd dan do o ddydd Llun 17 Mai 2021. 

Mae'r holl offer, ac eithrio matiau ymarfer corff, ar gael. Gofynnwn ichi ddefnyddio'r hylif diheintio a ddarperir i lanhau offer cyn ac ar ôl eu defnyddio.Wrth gymryd rhan yn y dosbarth, gofynnwn i chigynnal pellter cymdeithasol diogel.

Os oes angen canslo unrhyw ddosbarth (er enghraifft, os bydd tywydd garw ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff awyr agored mewn grŵp), byddwn yn anelu at ganslo o fewn pedair awr i amser cychwyn y dosbarth. 

16. Sut bydd y pwll nofio yn gweithredu?

Bydd angen i chi gyrraedd yn eich dillad nofio (hynny yw, yn gwisgo eich gwisg nofio o dan eich dillad arferol). Byddwch yn newid ar ochr y pwll a bydd eich dillad yn aros ar ochr y pwll mewn lle penodol. Ar ddiwedd eich sesiwn, bydd angen i chi sychu a newid, ac yn dibynnu ar y safle rydych chi'n ei defnyddio, bydd hyn naill ai ar ochr y pwll (gan barhau i wisgo eich gwisg nofio) neu mewn man newid a ddyrannwyd. Ni fydd cyfleusterau cawod ar gael. 

Wrth nofio, dewiswch y lôn briodol a chadwch bellter parchus oddi wrth nofwyr eraill, gan ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan staff. 

Ni fydd offer ar gael i'w defnyddio. 

Bydd hylif diheintio dwylo ar gael ledled y ganolfan at eich defnydd chi. 

17. Beth sy'n digwydd gyda gwersi nofio i blant?

Mae gwersi nofio yn cael eu cynllunio i ddychwelyd, a bydd mwy o wybodaeth i ddilyn maes o law. 

18. Beth fydd yn digwydd gyda'r dosbarthiadau ar-lein?

Bydd ein darpariaeth Hwb Digidol, sy'n cynnwys ein dosbarthiadau byw, dosbarthiadau unrhyw bryd a dosbarthiadau gwell iechyd, yn parhau i fod yn rhad ac am ddim i'r holl ddefnyddwyr tan 31 Mai 2021. O 1 Mehefin 2021, bydd ein Hwb Digidol yn cael ei gynnwys yn ein haelodaeth fyw. 

19. Ymunais ag aelodaeth Be-Active cyn y cyfyngiadau symud ac nid oes gennyf aelodaeth safonol. Beth sy'n digwydd gyda hyn? 

Byddwch yn gallu defnyddio'r cyfleusterau yn rhad ac am ddim hyd nes 31 Mai 2021, yna bydd angen i chi ddewis un math o aelodaeth safonol a gynigir gennym i drosi iddi. Bydd tâl ar gyfraddau rhagarweiniol y mis rhwng 1 Mehefin 2021 a 31 Awst 2021. O 1 Medi 2021 ymlaen, bydd ein prisiau aelodaeth a hawliau aelodaeth newydd ar gyfer 2021/22 yn cael eu cyflwyno. 

20. Prynais aelodaeth am un mis ychydig cyn y cyfyngiadau symud. Beth sy'n digwydd gyda hyn?

Pan fyddwch yn barod i ddychwelyd, anfonwch e-bost at [javascript protected email address] a bydd aelod o staff yn sicrhau bod yr aelodaeth yn cael ei hymestyn i wneud yn iawn am y cyfnod pan oedd y gwasanaeth ar gau.

Nid yw ein haelodaeth Be-Active ar gael mwyach. 

21. Fel rheol, byddai gen i aelodaeth Pasbort i Hamdden. Sut alla i drefnu hyn?

Os oes gennych aelodaeth Pasbort i Hamdden debyd uniongyrchol gyfredol sydd wedi’i rhewi, bydd hon yn ailddechrau o 1 Mehefin 2021. 

Cyn y gallwch brynu aelodaeth Pasbort i Hamdden newydd, byddai angen i'ch cyfrif gael cymhwysedd pasbort wedi'i gymhwyso iddo. I wneud hyn, byddai angen i ni weld prawf o fudd-daliadau – anfonwch e-bost at [javascript protected email address] Ar ôl ei brosesu, bydd aelod o staff yn cysylltu â chi i roi gwybod. Pan gymhwysir y cymhwysedd, byddwch yn gallu prynu aelodaeth Pasbort i Hamdden neu fanteisio ar gyfraddau gostyngedig “Talu a Chwarae”.

22. A fydd tocynnau nofio blynyddol ar gael o hyd?

Oes, mae tocynnau nofio blynyddol ar gael o hyd i'r rhai sy'n gymwys. 

23. Prynais docyn nofio blynyddol cyn y cyfyngiadau symud. Beth sy'n digwydd gyda hyn?

Anfonwch e-bost at [javascript protected email address] a bydd aelod o staff yn sicrhau bod y tocyn nofio yn cael ei ymestyn i wneud yn iawn am y cyfnod pan oedd y gwasanaeth ar gau.

24. Pryd bydd y sawna a'r ystafell stêm yn agor?

Ar hyn o bryd, nid oes dyddiad wedi'i bennu i ailagor ystafelloedd iechyd; bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a byddwn yn rhoi gwybod i chi. 

25. Rwy'n ofalwr di-dâl. Yn flaenorol, roedd gen i aelodaeth gofalwr am ddim am chwe mis – a yw'r rhain ar gael o hyd?

Ydyn, rydym yn gweithio gyda Gofal Cymdeithasol, sydd wedi ariannu cyfanswm cyfyngedig o docynnau chwe mis. Er mwyn profi eich cymhwysedd, byddai angen i chi sganio neu anfon ffotograff o'ch “cerdyn adnabod gofalwyr” i 

[javascript protected email address]