Ble rydyn ni …

Yma yn Hamdden Sir Benfro, rydym yn gwella ein cynnig wrth barhau i'ch cadw'n ddiogel. Ers inni ailagor, rydym wedi gweithio gyda chi i gynnig ystod o wasanaethau diogel a difyr. Mae ein pyllau nofio, campfeydd, dosbarthiadau ymarfer corff a chyfleusterau chwaraeon i gyd ar agor ac ar gael ichi eu defnyddio a'u mwynhau. Gyda'ch cymorth a chefnogaeth barhaus, gallwn wneud rhagor o welliannau i'n darpariaeth.

Byddwn yn agor ystafelloedd newid a chawodydd ichi eu defnyddio ar ôl ymarfer corff a byddwn yn cael gwared â chyfnodau o fod ar gau rhwng sesiynau, gan ganiatáu mwy o fynediad at gyfleusterau. Bydd ein staff yn parhau i ymgymryd â dyletswyddau glanhau ychwanegol yn ystod y dydd ym mhob ardal o'r adeilad. 

I raddau helaeth, gallwn wneud y newidiadau hyn oherwydd yr ymdrech yr ydych wedi'i gwneud i ddilyn ein gweithdrefnau i gadw pawb yn ddiogel. Gofynnwn ichi barhau i ddilyn y mesurau syml a amlinellir isod.

Mae gwisgo masgiau wyneb yn parhau i fod yn fesur rheoli hanfodol yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru. Rydym am atgoffa pob defnyddiwr ei fod yn ofynnol i chi wisgo masg wyneb pan nad ydych yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol (mae eithriadau'n berthnasol o hyd). Parhewch i ddangos parch i eraill trwy wisgo eich masg wyneb pan fydd angen; trwy wneud hynny, byddwch yn tawelu meddyliau pobl eraill a lleihau'r risg o drosglwyddo'r feirws. 

Rydym yn parhau i annog cadw pellter cymdeithasol. Er mwyn sicrhau eich diogelwch, byddwn yn cyfyngu niferoedd mewn ardaloedd o'r adeilad er mwyn eich helpu i  gadw pellter cymdeithasol diogel. Gofynnwn eich bod yn parhau i fod yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill, gan roi man diogel i bawb wneud ymarfer corff. 

Glendid a hylendid sydd o’r pwys mwyaf. Byddwn yn parhau i ddarparu clytiau glanhau gwrthfacterol, a gofynnwn yn garedig i chi lanhau unrhyw ardaloedd yr ydych yn dod i gysylltiad â nhw wrth wneud ymarfer corff neu newid.

Diheintiwch eich dwylo yn aml; bydd diheintydd dwylo yn parhau i fod ar gael am hyn trwy gydol ein canolfannau.

Yn olaf, os ydych chi'n profi unrhyw un symptomau COVID-19, gofynnwn i chi beidio ag ymweld â'n cyfleusterau a dilyn holl gyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru ynghylch profi a hunanynysu. 

Mae ein holl ganolfannau hamdden yn ymrwymedig i gadw'n haelodau'n ddiogel, wrth eich galluogi i wneud y mwyaf o'ch aelodaeth. Cofiwch fod eich aelodaeth yn cynnwys defnydd o unrhyw un o'n cyfleusterau ledled y sir. Mae hyn yn rhoi mynediad i chi at yr holl gyfleusterau a gweithgareddau gwahanol y mae ein chwe canolfan yn eu cynnig. Mae eich aelodaeth hefyd yn hyblyg, sy'n golygu y gallwch uwchraddio neu israddio eich aelodaeth er mwyn iddo fod yn addas i'ch anghenion ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein haelodaethau a hawliau, ewch i'n tudalen aelodaethau.

Hoffem ddiolch i bob un ohonoch am eich cymorth a’ch cydweithrediad ac am barchu’r mesurau yr ydym wedi'u mabwysiadu i gadw ein cwsmeriaid a'n staff yn ddiogel. Gofynnir ichi barhau i weithio gyda ni a byddwn yn parhau i'ch darparu â chyfleusterau rhagorol mewn modd diogel a reolir.