Cadwch yn ddiogel yr haf hwn

Mae modd atal boddi, ond eto rhwng  8a 20 Gorffennaf 2022, boddodd 13 o bobl mewn dŵr agored yn y DU. Roedd hyn yn cynnwys nofwyr yn amrywio rhwng  13 a 70 oed, gyda’r mwyafrif rhwng 13 ac 16 oed. 

Mae adroddiad diweddaraf Basdata Digwyddiadau Dŵr (WAID) yn dangos bod 400 o achosion o foddi damweiniol yn y DU yn 2021. Mae ystadegau pellach yn dangos yn 2021, yng Nghymru:

  • Roedd  49achos o foddi angheuol.
  • Roedd 26 yn farwolaethau damweiniol.
  • Roedd 69% o'r rhai a fu farw yn ddynion.
  • Roedd 62% o'r marwolaethau damweiniol ar yr arfordir.
  • Ers 2017, mae'r gyfradd boddi damweiniol wedi bod yn codi.

Mae gwybod sut i gadw'n ddiogel o gwmpas dŵr ac mewn dŵr yn hanfodol, er mwyn helpu i atal trychinebau fel hyn. Mae Hamdden Sir Benfro yn gweithio mewn partneriaeth â  Nofio Cymru, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI), RLSS ac eraill i hyrwyddo  gallu pobl yn y  dŵr. Pan fyddwch o gwmpas dŵr, cofiwch y 4 neges diogelwch dŵr allweddol:

  1. Stopiwch a meddyliwch
  2. Arhoswch gyda'ch gilydd
  3. Arnofiwch i gadw’n fyw
  4. Ffoniwch 999 / 112

Stopiwch a Meddyliwch

A oes unrhyw beryglon? Gallai hyn gynnwys meddwl am ddyfnder y dŵr, ceryntau cudd, creigiau cudd a sbwriel, a  yw hi'n anodd dod allan o’r dŵr a llygredd.

Ydy hi'n ddiogel i nofio yma? Dylech nofio ar draeth sy'n cael ei warchod gan achubwr bywydau, rhwng y baneri coch a melyn, lle bynnag y bo’n bosibl.

Meddyliwch am dymheredd y dŵr. Mae Sioc Dŵr Oer yn ymateb anwirfoddol a all ddigwydd i'r corff mewn dŵr, sef dŵr sy'n is  na 15°C. Gall wneud i’r  nofiwr cryfaf  ymladd am ei wynt yn  anwirfoddol hyd yn oed a gallai hyn achosi i chi mewnanadlu dŵr. Ar gyfartaledd, tymheredd uchaf y môr yn Sir Benfro yn yr haf yw 16.4°C, gan ostwng i ddim ond 8.3°C yn y gaeaf.

Arhoswch gyda'ch gilydd

Mae bob amser yn fwy diogel i fynd gyda ffrind neu aelod o'r teulu. Dylai plant gael eu goruchwylio gan oedolyn bob amser. 

Arnofiwch i aros yn fyw

Os byddwch chi'n cwympo i mewn yn annisgwyl, arnofiwch ar eich cefn mewn siâp seren nes i chi deimlo'n ddigynnwrf. Yna, ffoniwch am help neu nofiwch i ddiogelwch.

Ffoniwch 999 / 112

Gofynnwch am Gwylwyr y Glannau ar yr arfordir neu'r Gwasanaeth Tân ar y mewndir.

 

Taflen wybodaeth

Baneri Traeth

 

Yn ein hysgol nofio, gwersi nofio ysgol ac yn ystod ein sesiynau Achub Bywyd Recriwtiaid Newydd rydym yn addysgu'r plant am beryglon dŵr a sut i gadw'n ddiogel.

Mae gennym lefydd ym mis Medi yn ein rhaglen Achub Bywyd Recriwtiaid Newydd. Am ragor o fanylion, gweler yr wybodaeth isod a chysylltwch â'ch canolfan leol i gadw lle.