Cyfaill Cadw'n Heini

 Beth ydyw?

Mae Cyfeillion Cadw'n Heini yn brosiect sy'n anelu at gynyddu faint o ymarfer corff mae pobl sydd ag anabledd dysgu a'u rhieni/gofalwyr yn ei wneud. Drwy eu cefnogi mewn ystod o weithgareddau, mae Cyfeillion Cadw'n Heini yn anelu at wella eu hiechyd corfforol a meddyliol. Mae yna ddau Swyddog Ymarfer Corff sy'n goruchwylio’r cynllun drwy drefnu a darparu gweithgareddau ledled y sir o fewn Hamdden Sir Benfro ac yn allanol. 

Mae'n brosiect sydd wedi'i ariannu ar y cyd rhwng Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion ac sy'n derbyn cyllid grant gan y Gronfa Gofal Integredig a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. 

Nod y prosiect yw sicrhau bod gweithgareddau newydd yn cael eu datblygu yn brosiectau cynaliadwy o fewn cymunedau pobl. Yr amcan yw cychwyn a chefnogi datblygiad y cyfranogwyr er mwyn iddynt gymryd perchenogaeth o'u gweithgareddau. Erbyn diwedd y prosiect, bydd yna ddigon o bobl wedi'u hyfforddi i alluogi grwpiau rhedeg/cerdded cymdeithasol i fod yn hunangynhaliol. 

I bwy mae e? 

Mae Cyfeillion Cadw'n Heini yn benodol ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu a'u teuluoedd/gofalwyr ledled Sir Benfro. 

 

Faint mae’n ei gostio? 

Mae llawer o'r gweithgareddau yn rhad ac am ddim. 

Mae yna dâl ar gyfer Dewch i Fod yn Egnïol sy'n cael ei dalu i'r ganolfan hamdden lle mae'r gweithgaredd yn digwydd. 

Mae'n rhad am ddim i gofrestru gyda Hamdden Sir Benfro, y gellir ei wneud ar yr ap 'Pembs Leisure', sydd ar gael ar yr App Store a GooglePlay neu yn www.pembrokeshireleisure.co.uk.

Taliadau Dewch i Fod yn Egnïol

 • Pris llawn £4.20
 • Pris Ffyddlondeb £3.40 - Angên prynu cerdyn ffyddlondeb blynyddol am £5.00. 
 • Wedi'i gynnwys yn aelodaeth Pasbort i Hamdden, sy'n costio £10.00 y mis. Angen tystiolaeth o gymhwysedd. Cysylltwch â'ch canolfan leol am fwy o wybodaeth.

Telerau ac amodau yn gymwys:
Mae sesiynau yn agored i newid. Mae angen archebu. Mae'n rhaid bodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn bod yn gymwys i gael pris cymorthdaledig.

 

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y rhaglen? 

Mae'r amserlen Cyfeillion Cadw'n Heini presennol yn cynnwys y canlynol: 

 • Hwyl aml-gamp
 • Pêl fasged
 • Dewch i Fod yn Egnïol* 
 • Pêl-droed dan gerdded
 • Cwblhau milltir
 • Bowls
 • Sboncen

*Mae yna dâl ar gyfer Dewch i Fod yn Egnïol

Pwy sy'n gymwys i gymryd rhan yng ngweithgareddau Cyfeillion Cadw'n Heini? 

I fod yn gymwys i gymryd rhan yng ngweithgareddau Cyfeillion Cadw'n Heini, mae'n rhaid i chi: 

 • Fod ag anabledd dysgu
 • Fod yn cynorthwyo unigolyn sydd ag anabledd dysgu

I fod yn gymwys i gymryd rhan yn Dewch i Fod yn Egnïol, mae'n rhaid i chi hefyd: 

 • Fod yn ddefnyddiwr sydd wedi cofrestru gyda Hamdden Sir Benfro.

Sut mae modd i mi gymryd rhan? 

Cofrestru ar-lein* – Ymunwch gartref gyda Hamdden Sir Benfro ar gyfer Dewch i Fod yn Egnïol yn unig.

Cyfleuster agosaf – Ffoniwch eich canolfan hamdden leol er mwyn dod o hyd i ragor o wybodaeth neu cysylltwch â ni isod. 

Facebook – Ymunwch â grŵp Facebook Cyfeillion Cadw'n Heini ar gyfer y newyddion diweddaraf. 

Cysylltwch â ni

Ymholiadau e-bost – emily.payne@cyngorsirpenfro.gov.uk neu sarah.owens@cyngorsirpenfro.gov.uk

 

Dolenni allanol 

 

PAVS – Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

Y gymdeithas annibynnol o grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn Sir Benfro. 

PAVS – Cysylltwyr Cymunedol

Abergwaun a Gogledd Sir Benfro, E-bost – Julie.campbell@pavs.org.uk – 07595 192 937

Arberth a Dinbych-y-pysgod, E-bost – Jo.brookman-lloyd@pavs.org.uk – 07595 192 933

Neyland a Phenfro – E-bost – Mia.gillies@pavs.org.uk – 07595 192 931

Hwlffordd ac Aberdaugleddau – Fern.jones@pavs.org.uk – 07595 192 935

 

Pobl yn Gyntaf Sir Benfro 

Elusen annibynnol, a redir gan ac ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth. 

 

Y Siarter Anabledd Dysgu

Mae pobl sydd ag anableddau dysgu eisiau'r un pethau â phawb arall. Darllenwch a llofnodwch y siarter yma.

 

Access Pembrokeshire 

Gwefan sy'n darparu gwybodaeth am wasanaethau a gweithgareddau ar gyfer pobl sydd ag anableddau neu anawsterau dysgu.

Amserlen darpariaeth haf

Ymunwch â ni yr haf hwn