Cyfaill Cadw'n Heini

Mae Cyfaill Cadw'n Heini yn brosiect sy’n cael arian grant gan y Gronfa Gofal Integredig, a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.

 

Mae'n brosiect a ariennir ar y cyd rhwng Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. 

 

Nod y prosiect yw cynyddu faint o weithgarwch corfforol y mae pobl ag anabledd dysgu a'u rhieni/gofalwyr yn cymryd rhan ynddo.

 

Nid yw llawer o bobl ag anableddau yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

 

Nod y prosiect hwn yw eu cynorthwyo i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a fydd yn gwella eu hiechyd corfforol a meddyliol.

 

Bydd hefyd yn cynorthwyo rhieni a gofalwyr i gymryd rhan mewn mwy o weithgareddau a fydd eto yn gwella eu hiechyd corfforol a meddyliol.

 

Bydd y prosiect yn sicrhau bod y gweithgareddau newydd yn cael eu cynnwys mewn prosiectau cynaliadwy o fewn cymunedau’r bobl eu hunain.

 

Ein hamcan yw cychwyn a chefnogi datblygiad gweithgarwch corfforol sydd ar gael i'r grŵp targed yn y sir a chwmpasu cyfleoedd neu ddatblygiad grwpiau gweithgarwch corfforol dan do ac yn yr awyr agored ar draws y rhanbarth.

 

Erbyn diwedd y prosiect, byddwn wedi hyfforddi digon o bobl i alluogi grwpiau rhedeg/cerdded cymdeithasol i fod yn hunangynhaliol. 

 

Bydd rhwydwaith o wirfoddolwyr lleol yn cael ei ddatblygu i gynorthwyo pobl i fanteisio ar gyfleoedd ymarfer corff 'cyffredin' o fewn cymunedau’r bobl eu hunain a bydd y cyfleoedd hyn wedi cael hyfforddiant a chymorth i wella eu gallu i sicrhau y gallant gefnogi pobl ag amrywiaeth o anghenion yn y dyfodol.

 

I gael gwybod mwy am y prosiect hwn, anfonwch neges e-bost i:

[javascript protected email address]