Pasbort i Hamdden

Aelodaeth Actif

Ar gyfer pwy mae'r aelodaeth hon?

Mae'r aelodaeth gost is hon ar gyfer bobl sy'n derbyn:

  • Gostyngiad Treth y Cyngor (Prawf Modd)

 

  • Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) neu Lwfans Byw i'r Anabl (DLA) os ydych mewn addysg amser llawn neu ran amser (hyd at 21 oed)

 

  • Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm) JSA(IR), Credyd Gwarant Credyd Pensiwn (PCGC), Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm ESA(IR)

 

  • Credyd Cynhwysol (Dyfarniad Uchaf)

 

Pam ymuno ag aelodaeth Pasbort i Hamdden?

Mae'r aelodaeth hon yn cynnwys defnydd o'r pwll nofio, y gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd a mwy! Nid oes isafswm tymor i'r aelodaeth hon.

Sut mae ymuno â Phasbort i Hamdden?

Bydd angen i chi ymuno â'r aelodaeth hon yn eich canolfan hamdden leol. Gofynnir am dystiolaeth o gymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Mae cymhwyster yn destun adolygiad bob 6 mis. Mae gennych yr opsiwn i dalu'r aelodaeth hon yn fisol gydag arian parod, cerdyn neu ddebyd uniongyrchol neu fel taliad blynyddol untro.

* Byddwch yn ymwybodol y bydd angen i chi fod wedi cwblhau kickstart ( anwytho ) cyn y gallwch ddefnyddio ein hystafelloedd ffitrwydd.

Sut gallaf dalu am yr aelodaeth hon?

Gallwch dalu am yr aelodaeth hon trwy ddebyd uniongyrchol misol neu fel ffi flynyddol unwaith ac am byth. Os ydych yn talu'n flynyddol mae gostyngiad bach.

Mae’r aelodaeth hon hefyd ar gael fel cynnig talu wrth fynd o fis heb unrhyw dymor lleiaf.

 

Ffoniwch eich canolfan agosaf a siaradwch ag un o'r tîm i archebu eich kickstart