Bydd eisiau i bob nofiwr newydd sydd am ymuno a'r ysgol nofio fynychu sesiwn asesu er mwyn sicrhau eu bod yn cael lle yn y dosbarth cywir.

  • Bydd eisiau’i chi e-bostio eich canolfan leol er mwyn trefnu asesiad.
  • Ar ôl yr asesiad, bydd eich plentyn yn cael ei ychwanegu at y rhestr diddordeb mewn gwersi nofio.
  • Pan fydd lle ar gael yn y dosbarth cywir, bydd pawb ar y rhestr diddordeb yn derbyn e-bost yn cynnig cyfle iddynt ffonio'r ganolfan i archebu a thalu am le.
  • Dyrennir lleoedd ar sail gyntaf i'r felin.

Tymor Nesaf

Bydd y cwrs 10 wythnos o wersi nofio yn dechrau ar Dydd Llun 08.04.2024 ac yn rhedeg hyd nes yr wythnos sy'n dechrau ar 15.07.2024.

Ni fydd unrhyw wersi yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau hanner tymor, sef yr wythnos sy'n dechrau ar 27.05.24

Manylion talu

Mae nifer o opsiynau ar gyfer sut i dalu am wersi nofio:

Aelodaeth

Y ffordd rhwyddach i dalu am eich gwersi nofio yw gydag aelodaeth. Mae gwersi nofio wedi'u cynnwys yn ein Aelodaeth Bolt-On Gwers Nofio Iau a Theulu. Y manteision o gael aelodaeth yw:

  • Gallwch rannu'r gost o fynychu gwersi nofio trwy dalu gan ddefnyddio debyd uniongyrchol misol.
  • Bydd eich lle yn y gwersi yn cael ei gadw a'i dalu'n awtomatig a'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cadarnhau y bydd eich plentyn yn bresennol.
  • Mae aelodaeth iau hefyd yn cynnwys mynediad at weithgareddau iau, sesiynau nofio cyhoeddus, gostyngiadau ar gyfer partïon, a chynlluniau gwyliau!
  • Gwybodaeth aelodaeth

 

Talu am y tymor

Mae opsiwn i dalu am dymor o wersi nofio ar-lein, dros y ffôn, neu yn y ganolfan trwy gerdyn.

Os nad ydych chi’n aelod, mae ein gwersi nofio yn costio £5.50 am bob gwers 30 munud a £7.35 am wers 40 mumud.

*Bydd angen archebu a thalu am y tymor yn y ganolfan neu dros y ffôn am y cwrs cyntaf.

 

Pasbort i Hamdden

Gwersi ar gyfradd ostyngol i'r rhai sydd ar ein cynllun Pasbort i Hamdden. Gofynnwch i'ch canolfan hamdden am y manylion llawn.

 

Gwersi nofio drwy gyfrwng y Gymraeg

Nod pob cyfleuster yw cynnig gwersi yn ddwyieithog. Os yw'n well gennych chi i'ch plentyn dderbyn cyfarwyddyd yn Gymraeg yn unig, llenwch y ffurflen gais, a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer eich cais. Sylwch y bydd angen nifer gofynnol o gyfranogwyr ar gyfer hyfywedd dosbarth, fel sy'n wir am bob gwers.