Wrth i gyfyngiadau Covid gael eu llacio yng Nghymru, rydym yn gallu gwneud rhai newidiadau i’n hasesiadau risg. Rydym yn falch o gyhoeddi rhai newidiadau a fydd yn dod i rym ddydd Llun 28 Mawrth.

 

Gwylio gwersi

Rydym yn falch o groesawu'n ôl y cyfle i wylio gwersi nofio.Hoffai ein staff ddiolch oedolion cyfrifol am gadw at ein rotâu gwylio.

Nodwch y wybodaeth ganlynol i helpu ni i barhau i leihau'r risg o ledaenu Covid-19:

 • Dim ond un oedolyn ar gyfer pob nofiwr fydd yn cael hawl i eistedd yn yr oriel wylio.
 • Cadwch bellter diogel rhyngddoch chi ac eraill ymhob ardal.
 • Defnyddiwch y clytiau glanhau a hylif diheintio dwylo sydd wedi eu darparu.
 • Gwisgwch fasg os yw’n bosib.
 • Anogir i chi beidio â dod â phlant ychwanegol i'r cyfleuster pan fydd un nofiwr yn cymryd rhan mewn gwers. Os oes rhaid i frodyr a chwiorydd ddod â chi, mae'n hanfodol eu bod yn cael eu cadw ar wahân i bawb arall yn y cyfleuster, a’r oedolyn cyfrifol fydd yn gyfrifol am hyn. 

 

Gweithdrefnau newid dillad

 • Bydd mynychwyr yr holl wersi yn dod i mewn trwy'r brif fynedfa. Dewch â'ch plentyn yn barod i nofio, gan wisgo ei ddillad nofio’n barod o dan ei ddillad bob dydd.
 • Mae'r ystafelloedd newid ar agor ac rydym yn darparu blychau i storio eich eiddo (gadewir eitemau ar eich menter eich hun). Dylai bechgyn 8 oed ac yn hŷn newid yn ystafell newid y dynion a dylai merched 8 oed ac yn hŷn newid yn ystafell newid y merched.
 • Anogir i’r holl blant wisgo capiau a chael cawod cyn mynd i mewn i ardal y pwll.
 • Pan fydd y wers wedi gorffen, gwnewch eich ffordd yn ôl i'r ystafell newid. Bydd yr athro nofio yn dod â'r plant i'r ystafelloedd newid er mwyn cael eu casglu.
 • Gofynnwn i chi newid yn gyflym a gadael y blwch newid yn yr ystafell newid. Dewch allan o'r ystafelloedd newid ac ewch allan drwy'r brif fynedfa.

 

Rhagofalon diogelwch

 • Os yw eich plentyn neu unrhyw aelod o'ch teulu wedi cael unrhyw symptomau Covid yn y saith diwrnod blaenorol, neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un â’r symptomau hyn, yna peidiwch fynd i'r wers.
 • Peidiwch â chyrraedd yn gynharach na 5 munud cyn i amser dechrau’r wers.
 • Mae'n rhaid i oedolion cyfrifol yr holl blant sydd dan 8 oed aros yn yr adeilad yn ystod y wers.
 • Bydd chwistrellydd gwrthfacterol a deunyddiau glanhau yn cael eu darparu ar gyfer eich defnydd yn yr ardaloedd aros ac mae hylif diheintio ar gael drwyddo draw'r ganolfan.
 • Bydd yr holl wersi nofio yn cael eu haddysgu o ochr y pwll er mwyn cynnal pellter cymdeithasol. Bydd cymhorthion nofio sefydlog yn cael eu darparu, ond mae croeso i chi ddod â’ch rhai eich hun os byddwch yn dymuno gwneud hynny. Mae cymhorthion nofio sefydlog yn cynnwys disgiau braich, rhwymynnau braich a neidwyr pyllau, ac ni ddylai'r nofiwr fod yn gallu eu tynnu i ffwrdd yn hawdd.
 • Os bydd angen cau’r pwll, fe wnawn bob ymdrech i gysylltu â'n cwsmeriaid mor gynted â phosib. Sicrhewch eich bod yn ein dilyn ar Facebook.