Yn Canolfan Hamdden Abergwaun dyma eich llwybr i'r gwersi nofio:

 • Ewch i mewn trwy'r prif ddrws yn y dderbynfa.
 • Bydd gan bob grŵp unigol ardal aros yn y dderbynfa lle bydd eu hathro yn eu cyfarch.
 • O'r fan honno, dilynwch yr athro i'r ardal newid un grŵp ar y tro ac yna’n syth i ochr y pwll, gan fynd i mewn trwy fynedfa pwll y dysgwyr ac yna bydd yr athro yn eich cyfarwyddo i ardal y wers ddynodedig.
 • Ar ôl y wers bydd y nofwyr yn cael eu cyfeirio gan yr athro trwy brif fynedfa'r pwll i'w man newid dynodedig, naill ai'r ciwbiclau newid neu'r ystafelloedd newid. Bydd hyn i gyd wedi'i nodi'n glir ar bosteri o amgylch ynghylch pa grŵp fydd yn newid ymhle a faint o bobl sy'n gallu mynd i mewn i bob ystafell newid.
 • Ar ôl i nofwyr wisgo, ewch allan o'r adeilad trwy'r allanfa dân i'r maes parcio.

 

Gweithdrefnau Diogelwch

Dylech nodi'r telerau ac amodau canlynol sy'n gysylltiedig â'ch archeb, ynghyd â rhai newidiadau rydym wedi'u gwneud i sicrhau bod gwersi nofio'n ddiogel ac yn dilyn canllawiau cyfredol y Llywodraeth ynghylch COVID-19.

 • Os yw eich plentyn neu unrhyw aelod o'ch aelwyd wedi dangos neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un â symptomau COVID-19 yn ystod y saith diwrnod diwethaf, peidiwch â dod i'ch gwers.
 • O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, gofynnwn i chi sicrhau mai dim ond un oedolyn sy'n dod gyda phlentyn i'w wers nofio.
 • Sicrhewch fod eich plentyn wedi defnyddio'r toiled ac wedi cael cawod cyn dod i'r ganolfan. Mae toiledau ar gael yn y ganolfan, ond nid oes cyfleusterau cawod ar gael ar hyn o bryd.
 • Peidiwch â chyrraedd mwy na phum munud cyn dechrau'r wers.
 • Ni chewch fynychu'ch gwers os byddwch yn cyrraedd ar ôl amser dechrau eich gwers.
 • Rhaid i bawb sy'n 11 oed a throsodd wisgo masg bob amser yn y ganolfan.
 • Rhaid cadw pellter cymdeithasol bob amser yn y ganolfan. Rhaid dilyn y systemau unffordd.
 • Caniateir i bob oedolyn sy'n gyfrifol am blentyn aros yn yr adeilad, a chaiff y rhai sy'n gofalu am blant dan 8 oed flaenoriaeth i ddefnyddio'r ardaloedd gwylio lle y bo'n bosibl. Os oes gennych blentyn 8 oed neu drosodd, rydym yn eich annog i aros yn eich car os yw'n bosibl.
 • Efallai y byddwn yn gofyn i rieni aros mewn ardal ddynodedig o'r ganolfan (mae'n bosibl na fydd modd gweld y wers o'r ardal hon).
 • Rydym yn eich annog i beidio â dod â phlant eraill i'r ganolfan pan fydd plentyn yn cymryd rhan mewn gwers. Os na allwch osgoi hyn, bydd angen i chi gysylltu â'r ganolfan i sicrhau na fydd mwy nag uchafswm nifer y bobl a ganiateir yn bresennol yn yr adeilad.
 • Os bydd yn rhaid i chi ddod â brodyr a chwiorydd y plentyn, yna mae'n hollbwysig eu bod yn cadw ar wahân i bawb arall yn y ganolfan. Yr oedolyn cyfrifol fydd yn gyfrifol am sicrhau hyn. Yn wahanol i leoliadau ysgol, anogir plant o bob oedran i gadw pellter cymdeithasol mewn canolfannau hamdden.
 • Dylech sicrhau bod eich plentyn yn barod i nofio, a'i fod yn gwisgo ei wisg nofio o dan ei ddillad neu dywel.
 • Rydym yn argymell y dylai pob plentyn wisgo dillad llac sy'n hawdd eu diosg a'u hail-wisgo'n gyflym cyn ac ar ôl y wers.
 • Os bydd cyfleusterau ar gael, bydd modd i chi wisgo eich plentyn eto ar ôl y wers yn yr ystafelloedd newid. Dylech wneud hyn yn gyflym ac yna adael gan ddefnyddio'r allanfa ddynodedig.
 • Gall plant sy'n mynychu gwersi am 15:30 newid cyn i'r gwersi ddechrau yn yr ystafell newid berthnasol ar gyfer eu ton.
 • Er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol, mae'n bosibl y bydd yr ystafelloedd newid yn rhai neillryw.
 • Os na fydd ystafelloedd newid ar gael, bydd angen i'r plant sychu eu hunain a gwisgo wrth ochr y pwll nofio.
 • Efallai na fydd modd i chi dynnu gwisg nofio eich plentyn ar ôl y wers o ganlyniad i gyfyngiadau diogelu.
 • Peidiwch â gwisgo esgidiau awyr agored wrth ochr y pwll nofio.
 • Ni fydd modd i athrawon helpu'r plant i osod eu gogls yn iawn, felly dylech sicrhau bod eich plentyn yn gallu gwneud hyn ei hun os bydd am eu gwisgo.
 • Darperir hylif gwrthfacterol a deunyddiau glanhau i chi eu defnyddio yn yr ardaloedd aros, ac mae hylif diheintio dwylo ar gael ym mhob rhan o'r ganolfan.
 • Caiff pob gwers nofio ei haddysgu o ochr y pwll nofio er mwyn cadw pellter cymdeithasol. Darperir cymhorthion hynofedd sefydlog, ond mae croeso i chi ddod â'ch rhai eich hun os byddwch am wneud hynny. Mae cymhorthion hynofedd sefydlog addas yn cynnwys disgiau breichiau, bandiau breichiau a 'puddle jumpers', ac ni ddylent fod yn hawdd i blant eu tynnu.
 • Os bydd angen cau'r pwll nofio, byddwn yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â'n cwsmeriaid cyn gynted â phosibl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ar Facebook.