Yn Canolfan Hamdden Crymych dyma eich llwybr i'r gwersi nofio:

 

Tonnau 1-3

 • Pan gyrhaeddwch, ewch i mewn trwy’r prif ddrysau a bydd aelod o staff yn eich cyfarch
 • Dilynwch gyfarwyddiadau’r staff a mynd i mewn i ochr y pwll a dilynwch cyfarwyddiadau cod lliw i’ch ton
 • Ar ol y wers, bydd yr athro yn eich tywys i’ch ardal newid ddynodedig.
 • Sylwch y bydd angen cymhorthion hynofedd ar nofwyr ton 1. Ni fydd gennym athro yn y dŵr felly mae hyn er mwyn sicrhau diogelwch eich plentyn

 

 

Tonnau 4-7

 • Pan gyrhaeddwch, ewch i mewn trwy’r prif ddrysau a bydd aelod o staff yn eich cyfarch
 • Dilynwch gyfarwyddiadau’r staff a mynd i mewn i ochr y pwll a dilynwch cyfarwyddiadau cod lliw i’ch ton
 • Ar ol y wers,  bydd yr athro yn eich tywys i’ch ardal newid ddynodedig.

 

Gweithdrefnau Diogelwch

Dilynwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru os yw'ch plentyn neu unrhyw aelod o'ch cartref wedi profi neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sy'n arddangos unrhyw symptomau covid yn ystod y 7 diwrnod diwethaf.

 • O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, gofynnwn i chi sicrhau mai dim ond un oedolyn sy'n dod gyda phlentyn i'w wers nofio.
 • Sicrhewch fod eich plentyn wedi defnyddio'r toiled ac wedi cael cawod cyn dod i'r ganolfan. Mae toiledau ar gael yn y ganolfan, ond nid oes cyfleusterau cawod ar gael ar hyn o bryd.
 • Peidiwch â chyrraedd mwy na phum munud cyn dechrau'r wers.
 • Ni chewch fynychu'ch gwers os byddwch yn cyrraedd ar ôl amser dechrau eich gwers.
 • Rhaid i bawb sy'n 11 oed a throsodd wisgo masg bob amser yn y ganolfan.
 • Rhaid cadw pellter cymdeithasol bob amser yn y ganolfan. Rhaid dilyn y systemau unffordd.
 • Caniateir i bob oedolyn sy'n gyfrifol am blentyn aros yn yr adeilad, a chaiff y rhai sy'n gofalu am blant dan 8 oed flaenoriaeth i ddefnyddio'r ardaloedd gwylio lle y bo'n bosibl. Os oes gennych blentyn 8 oed neu drosodd, rydym yn eich annog i aros yn eich car os yw'n bosibl.
 • Efallai y byddwn yn gofyn i rieni aros mewn ardal ddynodedig o'r ganolfan (mae'n bosibl na fydd modd gweld y wers o'r ardal hon).
 • Rydym yn eich annog i beidio â dod â phlant eraill i'r ganolfan pan fydd plentyn yn cymryd rhan mewn gwers. Os na allwch osgoi hyn, bydd angen i chi gysylltu â'r ganolfan i sicrhau na fydd mwy nag uchafswm nifer y bobl a ganiateir yn bresennol yn yr adeilad.
 • Os bydd yn rhaid i chi ddod â brodyr a chwiorydd y plentyn, yna mae'n hollbwysig eu bod yn cadw ar wahân i bawb arall yn y ganolfan. Yr oedolyn cyfrifol fydd yn gyfrifol am sicrhau hyn. Yn wahanol i leoliadau ysgol, anogir plant o bob oedran i gadw pellter cymdeithasol mewn canolfannau hamdden.
 • Dylech sicrhau bod eich plentyn yn barod i nofio, a'i fod yn gwisgo ei wisg nofio o dan ei ddillad neu dywel.
 • Rydym yn argymell y dylai pob plentyn wisgo dillad llac sy'n hawdd eu diosg a'u hail-wisgo'n gyflym cyn ac ar ôl y wers.
 • Os bydd cyfleusterau ar gael, bydd modd i chi wisgo eich plentyn eto ar ôl y wers yn yr ystafelloedd newid. Dylech wneud hyn yn gyflym ac yna adael gan ddefnyddio'r allanfa ddynodedig.
 • Er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol, mae'n bosibl y bydd yr ystafelloedd newid yn rhai neillryw.
 • Os na fydd ystafelloedd newid ar gael, bydd angen i'r plant sychu eu hunain a gwisgo wrth ochr y pwll nofio.
 • Efallai na fydd modd i chi dynnu gwisg nofio eich plentyn ar ôl y wers o ganlyniad i gyfyngiadau diogelu.
 • Peidiwch â gwisgo esgidiau awyr agored wrth ochr y pwll nofio.
 • Ni fydd modd i athrawon helpu'r plant i osod eu gogls yn iawn, felly dylech sicrhau bod eich plentyn yn gallu gwneud hyn ei hun os bydd am eu gwisgo.
 • Darperir hylif gwrthfacterol a deunyddiau glanhau i chi eu defnyddio yn yr ardaloedd aros, ac mae hylif diheintio dwylo ar gael ym mhob rhan o'r ganolfan.
 • Caiff pob gwers nofio ei haddysgu o ochr y pwll nofio er mwyn cadw pellter cymdeithasol. Darperir cymhorthion hynofedd sefydlog, ond mae croeso i chi ddod â'ch rhai eich hun os byddwch am wneud hynny. Mae cymhorthion hynofedd sefydlog addas yn cynnwys disgiau breichiau, bandiau breichiau a 'puddle jumpers', ac ni ddylent fod yn hawdd i blant eu tynnu.

 

Os bydd angen cau'r pwll nofio, byddwn yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â'n cwsmeriaid cyn gynted â phosibl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ar Facebook