Yn Canolfan Hamdden Dinbych y Pysgod dyma eich llwybr i'r gwersi nofio:

 

Nofwyr Grŵp 1 - Gorsafoedd Addysgu Pwll y Dysgwyr a’r Pen Bas

 • Dilynwch y coridor i fynd i mewn i ochr y pwll trwy ystafell newid ochr wlyb Y MERCHED newidiwch yma a mynd ag eiddo eich plentyn gyda chi.

 

 • Darperir blychau newid yn yr ystafell newid. Gadewch ddillad / tywel eich plentyn yn y blwch hwn tra bydd yn nofio yn barod ar gyfer diwedd y wers.

 

 • Unwaith y bydd eich plentyn wedi newid ac yn barod ar gyfer ei wers, dewch â nhw i ochr y pwll trwy'r llwybr dynodedig. Sicrhewch fod gogls a hetiau wedi'u gosod yn iawn. Efallai y bydd angen cymorth nofio sefydlog ar eich plentyn ar gyfer ei wers ac, os felly, bydd yr athro nofio yn rhoi un i chi ar ochr y pwll i chi ei roi ar eich plentyn.

 

 • Rhieni i gerdded yn ôl trwy'r ystafelloedd newid a gwylio o'r balconi. Rhaid cadw at bellter cymdeithasol bob amser ym MHOB ardal o fewn yr adeilad a RHAID gwisgo masgiau wyneb bob amser.

 

 • Ar ddiwedd y wers bydd rhieni yn casglu eu plentyn o ochr y pwll, dychwelyd i'r ystafell newid. Ni fydd unrhyw gawodydd ar gael ar hyn o bryd. Newidiwch eich plentyn cyn gynted ag y gallwch a gadewch yr ystafelloedd newid yn brydlon.

 

Nofwyr Grŵp 2 - Gorsafoedd Addysgu’r Pen Dwfn

 • Dilynwch y coridor i fynd i mewn i ochr y pwll trwy Ystafell newid ochr wlyb Y DYNION newidiwch yma a mynd ag eiddo eich plentyn gyda chi.

 

 • Darperir blychau newid yn yr ystafell newid. Gadewch ddillad / tywel eich plentyn yn y blwch hwn tra bydd yn nofio yn barod ar gyfer diwedd y wers.

 

 • Unwaith y bydd eich plentyn wedi newid ac yn barod ar gyfer ei wers, dewch â nhw i ochr y pwll trwy'r llwybr dynodedig. Sicrhewch fod gogls a hetiau wedi'u gosod yn iawn. Efallai y bydd angen cymorth nofio sefydlog ar eich plentyn ar gyfer ei wers ac, os felly, bydd yr athro nofio yn rhoi un i chi ar ochr y pwll i chi ei roi ar eich plentyn.

 

 • Rhieni i gerdded yn ôl trwy'r ystafelloedd newid a gwylio o'r balconi. Rhaid cadw at bellter cymdeithasol bob amser ym MHOB ardal o fewn yr adeilad a RHAID gwisgo masgiau wyneb bob amser.

 

 • Ar ddiwedd y wers bydd rhieni yn casglu eu plentyn o ochr y pwll, dychwelyd i'r ystafell newid. Ni fydd unrhyw gawodydd ar gael ar hyn o bryd. Newidiwch eich plentyn cyn gynted ag y gallwch a gadewch yr ystafelloedd newid yn brydlon.

 

Gweithdrefnau Diogelwch

Dylech nodi'r telerau ac amodau canlynol sy'n gysylltiedig â'ch archeb, ynghyd â rhai newidiadau rydym wedi'u gwneud i sicrhau bod gwersi nofio'n ddiogel ac yn dilyn canllawiau cyfredol y Llywodraeth ynghylch COVID-19.

 • Os yw eich plentyn neu unrhyw aelod o'ch aelwyd wedi dangos neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un â symptomau COVID-19 yn ystod y saith diwrnod diwethaf, peidiwch â dod i'ch gwers.

 

 • O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, gofynnwn i chi sicrhau mai dim ond un oedolyn sy'n dod gyda phlentyn i'w wers nofio.

 

 • Sicrhewch fod eich plentyn wedi defnyddio'r toiled ac wedi cael cawod cyn dod i'r ganolfan. Mae toiledau ar gael yn y ganolfan, ond nid oes cyfleusterau cawod ar gael ar hyn o bryd.

 

 • Peidiwch â chyrraedd mwy na phum munud cyn dechrau'r wers.

 

 • Ni chewch fynychu'ch gwers os byddwch yn cyrraedd ar ôl amser dechrau eich gwers.

 

 • Rhaid i bawb sy'n 11 oed a throsodd wisgo masg bob amser yn y ganolfan.

 

 • Rhaid cadw pellter cymdeithasol bob amser yn y ganolfan. Rhaid dilyn y systemau unffordd.

 

 • Caniateir i bob oedolyn sy'n gyfrifol am blentyn aros yn yr adeilad, a chaiff y rhai sy'n gofalu am blant dan 8 oed flaenoriaeth i ddefnyddio'r ardaloedd gwylio lle y bo'n bosibl. Os oes gennych blentyn 8 oed neu drosodd, rydym yn eich annog i aros yn eich car os yw'n bosibl.

 

 • Efallai y byddwn yn gofyn i rieni aros mewn ardal ddynodedig o'r ganolfan (mae'n bosibl na fydd modd gweld y wers o'r ardal hon).

 

 • Rydym yn eich annog i beidio â dod â phlant eraill i'r ganolfan pan fydd plentyn yn cymryd rhan mewn gwers. Os na allwch osgoi hyn, bydd angen i chi gysylltu â'r ganolfan i sicrhau na fydd mwy nag uchafswm nifer y bobl a ganiateir yn bresennol yn yr adeilad.

 

 • Os bydd yn rhaid i chi ddod â brodyr a chwiorydd y plentyn, yna mae'n hollbwysig eu bod yn cadw ar wahân i bawb arall yn y ganolfan. Yr oedolyn cyfrifol fydd yn gyfrifol am sicrhau hyn. Yn wahanol i leoliadau ysgol, anogir plant o bob oedran i gadw pellter cymdeithasol mewn canolfannau hamdden.

 

 • Gall rhieni ddadwisgo eu plentyn yn yr ystafell newid ac yna dylent fynd â dillad eu plentyn gyda nhw i'r balconi. Peidiwch adael eiddo personol yn yr ystafell newid.

 

 • Rydym yn argymell y dylai pob plentyn wisgo dillad llac sy'n hawdd eu diosg a'u hail-wisgo'n gyflym cyn ac ar ôl y wers.

 

 • Os bydd cyfleusterau ar gael, bydd modd i chi wisgo eich plentyn eto ar ôl y wers yn yr ystafelloedd newid. Dylech wneud hyn yn gyflym ac yna adael gan ddefnyddio'r allanfa ddynodedig.

 

 • Er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol, mae'n bosibl y bydd yr ystafelloedd newid yn rhai neillryw.

 

 • Os na fydd ystafelloedd newid ar gael, bydd angen i'r plant sychu eu hunain a gwisgo wrth ochr y pwll nofio.

 

 • Efallai na fydd modd i chi dynnu gwisg nofio eich plentyn ar ôl y wers o ganlyniad i gyfyngiadau diogelu.

 

 • Peidiwch â gwisgo esgidiau awyr agored wrth ochr y pwll nofio.

 

 • Ni fydd modd i athrawon helpu'r plant i osod eu gogls yn iawn, felly dylech sicrhau bod eich plentyn yn gallu gwneud hyn ei hun os bydd am eu gwisgo.

 

 • Darperir hylif gwrthfacterol a deunyddiau glanhau i chi eu defnyddio yn yr ardaloedd aros, ac mae hylif diheintio dwylo ar gael ym mhob rhan o'r ganolfan.

 

 • Caiff pob gwers nofio ei haddysgu o ochr y pwll nofio er mwyn cadw pellter cymdeithasol. Darperir cymhorthion hynofedd sefydlog, ond mae croeso i chi ddod â'ch rhai eich hun os byddwch am wneud hynny. Mae cymhorthion hynofedd sefydlog addas yn cynnwys disgiau breichiau, bandiau breichiau a 'puddle jumpers', ac ni ddylent fod yn hawdd i blant eu tynnu.

 

 • Os bydd angen cau'r pwll nofio, byddwn yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â'n cwsmeriaid cyn gynted â phosibl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ar Facebook.