Yn Canolfan Hamdden Hwlffordd dyma eich llwybr i'r gwersi nofio:

Gwersi pwll amrywiol:

• Dewch i mewn drwy'r brif fynedfa

 

• Sganiwch blant drwy'r rhwystrau

 

• Ewch i ystafell newid Tîm 1.

 

• Dilynwch gyfarwyddiadau'r staff i le newid, newidiwch a gadael y pwll drwy ystafell newid tîm 2.

 

• Dilynwch y system unffordd tuag at y Neuadd Chwaraeon, ewch i fyny'r grisiau ar y dde a dilynwch y coridor. Bydd hyn yn mynd â chi i'r balconi i wylio gwers eich plentyn.

 

• Ewch drwy ystafell newid tîm 1 i gasglu eich plentyn ar ddiwedd y wers.

 

• Casglwch eich plentyn wrth ochr y pwll ac ewch i ystafell newid y pentref.

 

• Newidiwch eich plentyn mewn ciwbicl a dilynwch gyfarwyddion y staff. Os gwnaethoch chi gymryd bocs, gadewch ef yng nghanol ystafell newid y pentref.

 

• Gadewch y pentref a’r adeilad drwy'r allanfa dân yn uniongyrchol o'ch blaen.

 

cliciwch hi am fideo byr

 

Gwersi pwll bach:

• Dewch i mewn drwy'r brif fynedfa.

 

• Byddwch yn mynd i’r pwll trwy'r allanfa dân y dderbynfa, lle bydd aelod o staff yn cofnodi'ch presenoldeb.  

 

• Cerddwch i'ch ardal newid, newidiwch eich plentyn a gadewch ochr y pwll trwy'r allanfa dân.

 

• Cerddwch i fyny i'r oriel wylio trwy risiau'r dderbynfa.

 

• I gasglu'ch plentyn, cerddwch i lawr y grisiau ac ewch i ochr y pwll trwy ystafelloedd newid y pentref.

 

• Casglwch eich plentyn ac ewch mewn i ystafell newid y pentref i newid eich plentyn mewn giwbicl. Os cymerasoch focs, gadewch ef yng nghanol ystafelloedd newid y pentref.

 

• Gadewch yr adeilad trwy'r allanfa dân yn union o'ch blaen wrth i chi adael yr ystafell newid.

 

Os oes gennych blentyn yn nofio yn y pwll bach a'r pwll amrywiol ar yr un pryd, dilynwch weithdrefn gwers y pwll bach.

 

cliciwch hi am fideo byr

 

Gweithdrefnau Diogelwch

Dylech nodi'r telerau ac amodau canlynol sy'n gysylltiedig â'ch archeb, ynghyd â rhai newidiadau rydym wedi'u gwneud i sicrhau bod gwersi nofio'n ddiogel ac yn dilyn canllawiau cyfredol y Llywodraeth ynghylch COVID-19.

 • Os yw eich plentyn neu unrhyw aelod o'ch aelwyd wedi dangos neu wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un â symptomau COVID-19 yn ystod y saith diwrnod diwethaf, peidiwch â dod i'ch gwers.

 

 • O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, gofynnwn i chi sicrhau mai dim ond un oedolyn sy'n dod gyda phlentyn i'w wers nofio.

 

 • Sicrhewch fod eich plentyn wedi defnyddio'r toiled ac wedi cael cawod cyn dod i'r ganolfan. Mae toiledau ar gael yn y ganolfan, ond nid oes cyfleusterau cawod ar gael ar hyn o bryd.

 

 • Peidiwch â chyrraedd mwy na phum munud cyn dechrau'r wers.

 

 • Ni chewch fynychu'ch gwers os byddwch yn cyrraedd ar ôl amser dechrau eich gwers.

 

 • Rhaid i bawb sy'n 11 oed a throsodd wisgo masg bob amser yn y ganolfan.

 

 • Rhaid cadw pellter cymdeithasol bob amser yn y ganolfan. Rhaid dilyn y systemau unffordd.

 

 • Caniateir i bob oedolyn sy'n gyfrifol am blentyn aros yn yr adeilad, a chaiff y rhai sy'n gofalu am blant dan 8 oed flaenoriaeth i ddefnyddio'r ardaloedd gwylio lle y bo'n bosibl. Os oes gennych blentyn 8 oed neu drosodd, rydym yn eich annog i aros yn eich car os yw'n bosibl.

 

 • Efallai y byddwn yn gofyn i rieni aros mewn ardal ddynodedig o'r ganolfan (mae'n bosibl na fydd modd gweld y wers o'r ardal hon).

 

 • Rydym yn eich annog i beidio â dod â phlant eraill i'r ganolfan pan fydd plentyn yn cymryd rhan mewn gwers. Os na allwch osgoi hyn, bydd angen i chi gysylltu â'r ganolfan i sicrhau na fydd mwy nag uchafswm nifer y bobl a ganiateir yn bresennol yn yr adeilad.

 

 • Os bydd yn rhaid i chi ddod â brodyr a chwiorydd y plentyn, yna mae'n hollbwysig eu bod yn cadw ar wahân i bawb arall yn y ganolfan. Yr oedolyn cyfrifol fydd yn gyfrifol am sicrhau hyn. Yn wahanol i leoliadau ysgol, anogir plant o bob oedran i gadw pellter cymdeithasol mewn canolfannau hamdden.

 

 • Dylech sicrhau bod eich plentyn yn barod i nofio, a'i fod yn gwisgo ei wisg nofio o dan ei ddillad neu dywel.
 • Rydym yn argymell y dylai pob plentyn wisgo dillad llac sy'n hawdd eu diosg a'u hail-wisgo'n gyflym cyn ac ar ôl y wers.

 

 • Os bydd cyfleusterau ar gael, bydd modd i chi wisgo eich plentyn eto ar ôl y wers yn yr ystafelloedd newid. Dylech wneud hyn yn gyflym ac yna adael gan ddefnyddio'r allanfa ddynodedig.

 

 • Er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol, mae'n bosibl y bydd yr ystafelloedd newid yn rhai neillryw.

 

 • Os na fydd ystafelloedd newid ar gael, bydd angen i'r plant sychu eu hunain a gwisgo wrth ochr y pwll nofio.

 

 • Efallai na fydd modd i chi dynnu gwisg nofio eich plentyn ar ôl y wers o ganlyniad i gyfyngiadau diogelu.

 

 • Peidiwch â gwisgo esgidiau awyr agored wrth ochr y pwll nofio.

 

 • Ni fydd modd i athrawon helpu'r plant i osod eu gogls yn iawn, felly dylech sicrhau bod eich plentyn yn gallu gwneud hyn ei hun os bydd am eu gwisgo.

 

 • Darperir hylif gwrthfacterol a deunyddiau glanhau i chi eu defnyddio yn yr ardaloedd aros, ac mae hylif diheintio dwylo ar gael ym mhob rhan o'r ganolfan.

 

 • Caiff pob gwers nofio ei haddysgu o ochr y pwll nofio er mwyn cadw pellter cymdeithasol. Darperir cymhorthion hynofedd sefydlog, ond mae croeso i chi ddod â'ch rhai eich hun os byddwch am wneud hynny. Mae cymhorthion hynofedd sefydlog addas yn cynnwys disgiau breichiau, bandiau breichiau a 'puddle jumpers', ac ni ddylent fod yn hawdd i blant eu tynnu.

 

Os bydd angen cau'r pwll nofio, byddwn yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â'n cwsmeriaid cyn gynted â phosibl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn ar Facebook