Diolch am ddewis mynychu gwersi nofio yng Nghanolfan Hamdden Penfro. 

Nodwch y telerau ac amodau canlynol sy’n berthnasol i'ch archeb:

 • Mae pob gwers yn para am 30 munud.
 • Gofynnir ichi beidio â chyrraedd mwy na phum munud cyn amser dechrau'r wers.
 • Ewch i mewn i'r adeilad trwy'r brif fynedfa a gadewch yr adeilad trwy allanfa dân y stiwdio ddawns. Fe'ch anogir i ddod â'ch plentyn yn gwisgo ei wisg nofio, h.y. gwisgo ei wisg nofio o dan ei ddillad neu dywel. 
 • Mae'r ystafelloedd newid ar agor ac rydym yn darparu bocsys i gadw eich eiddo (gadewir eitemau ar eich risg eich hun). Dylai bechgyn wyth oed a throsodd newid yn yr ystafelloedd newid i ddynion a dylai merched wyth oed a throsodd newid yn yr ystafelloedd newid i fenywod.
 • Anogir pob plentyn i wisgo hetiau a chael cawod cyn mynd i mewn i'r pwll.
 • Efallai na chaniateir i'ch plentyn fynychu'r wers os yw'n cyrraedd bum munud ar ôl amser dechrau'r wers.
 • Mae'n rhaid i oedolion cyfrifol plant o dan wyth oed aros yn yr adeilad.
 • Gellir gwylio yn Ystafell Dutton.
 • Darperir clytiau gwrthfacterol a hylif diheintio dwylo i chi eu defnyddio trwy gydol y ganolfan. 
 • Bydd gwersi nofio yn cael eu haddysgu wrth ochr y pwll yn bennaf. 
 • Mae angen i blant yn Sblash 1/2 a 3/4 wisgo cymorth hynofedd gosodedig addas. Mae'n well gennym pe baent yn defnyddio disgiau braich ac mae'r rhain ar gael i'w prynu yn y ganolfan, ond gellir defnyddio bandiau braich a neidwyr pyllau hefyd.
 • Pe bai'r pwll ar gael, byddwn yn gwneud ein gorau glas i gysylltu â'n cwsmeriaid cyn gynted â phosib. Sicrhewch eich bod yn ein dilyn ni ar Facebook.
 • Dilynwch holl ganllawiau cyfredol y llywodraeth mewn perthynas â COVID-19. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.