I helpu ateb unrhyw gwestiynu sydd gennych ynghylch Dysgu Nofio, edrychwch ar ein cwestiynau cyffr

 

Pa mor hir yw’r wers?

Hyd ein gwersi yw 30 munud.

 

Pwy fydd yr athro neu athrawes?

Er mwyn sicrhau parhad i’n cyfranogwyr yn y gwersi, byddwn yn ymdrechu i fod â’r un athro neu athrawes yn dysgu drwy’r tymor cyfan. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, rhaid cael athro neu athrawes i lenwi os nad yw’r un arferol ar gael. Yn yr achos hwn, cewch glywed pwy sy’n dysgu’r wers. Bydd yr athro neu athrawes sy’n llenwi’n dilyn cynllun yr un arferol fel bod y sgiliau sydd angen eu dysgu yn y wers yn dal i gael eu dysgu.

 

Faint fydd cost y gwersi?

Bydd cost y cwrs o wersi’n amrywio gan ddibynnu ar faint o wythnosau sydd yn y cwrs. I gael gwybod y prisiau cyfredol, cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol.

Os ydych eisiau ymestyn cost gwersi nofio, maent yn rhan o’n Haelodaeth Iau! Mae hyn hefyd yn cynnwys gweithgareddau iau a nofio cyhoeddus fel y gallwch ddod i mewn heb gost ychwanegol ac ymarfer y sgiliau a ddysgwyd mewn gwersi!

Mae cyfradd is ar gael hefyd os oes gennych hawl i’n cynllun Pasbort i Hamdden. Gwelwch dudalen Pasbort i Hamdden i gael rhagor o wybodaeth.

 

Faint o bobl bydd yn fy nosbarth?

Ein cymarebau athrawon i ddisgyblion cymeradwy yw:

Sblash – 1:4

Tonnau 1 i 3 – 1:6

Tonnau 4 a 5 – 1:8

Tonnau 6 a 7 – 1:10

 

Beth sy’n digwydd pan fydd angen i mi ailarchebu erbyn y tymor nesaf?

Unwaith y bydd lle gan eich plant yn ein Hysgol Nofio rydym yn gwarantu cadw lle iddynt. Fodd bynnag, gall hyn fod ar wahanol ddiwrnod, ar adeg wahanol neu gyda gwahanol athro neu athrawes.

Cyfeiriwch at ein hadran ‘Sut i Archebu’ am ragor o wybodaeth.

 

Beth sydd angen i mi ddod gyda mi i’w gwersi?

Bydd ar eich plant angen dillad nofio priodol – i’r merched gwisg un darn yn ddelfrydol ac i’r bechgyn trowsus nofio neu drowsus cwta tynn yn ddelfrydol. Er bod dillad nofio ffasiynol, fel trowsus cwta llydan, yn gallu edrych yn ffasiynol, gallant mewn gwirionedd ei gwneud yn llawer anoddach i blant ddysgu nofio oherwydd eu bod yn cynyddu’r gwrthsafiad i’r dŵr ac yn gwneud arnofio’n anoddach. Bydd angen iddynt wisgo cap nofio sydd ar gael i’w brynu yn y dderbynfa. Os hoffech i’ch plant wisgo gogls mae croeso iddynt ddod â rhai, neu mae dewis ohonynt ar werth yn y dderbynfa. Caiff holl gymhorthion ac offer eu darparu fel nad yw cymhorthion hynofedd fel bandiau braich yn angenrheidiol. Cofiwch dywel bob amser i gynhesu a sychu ar ôl y sesiwn, ac unrhyw bethau ymolchi ar gyfer y gawod wedyn. Ar adegau oerach, yr argymhelliad fyddai gwisgo côt a het ar ôl nofio i leihau perygl datblygiad unrhyw afiechyd a cheisio cadw tymheredd y corff yn gyson.

 

Beth ddylai’r plant wneud i baratoi ar gyfer eu sesiwn? 

Pan fyddwch yn cyrraedd, y peth cyntaf i’w wneud yw swadio cardiau hamdden eich plant yn y dderbynfa. Cyn eu sesiwn dylent newid i’w dillad nofio, mynd i’r toiled, tynnu unrhyw emwaith a chael cawod i lanhau eu cyrff – cofiwch y bydd llawer o bobl yn mwynhau’r pwll nofio a bod angen i holl ddefnyddwyr fod yn ofalus iawn o’u hylendid personol wrth ddefnyddio’r cyfleuster. Yn ddelfrydol, dylai’r plant fod yn gyfarwydd â’r amgylchedd a gwybod ble bydd eu gwers yn digwydd a hefyd ble bydd yr oedolion cysylltiedig yn ystod y wers er mwyn sicrwydd. Ni ddylid bwyta pryd mawr cyn mynd i nofio neu gyfranogi mewn unrhyw weithgaredd corfforol.

 

Lle ddylid gollwng y plant ar gyfer eu gwersi?

Pan fyddwch yn cyrraedd, bydd angen i chi drosglwyddo eich plant i’w hathro neu athrawes ar ddechrau’r wers ac yna sicrhau eu casglu oddi wrth yr athro neu athrawes ar ddiwedd y wers. Os bydd y plant eisiau mynd i’r toiled yn ystod y wers, bydd angen i chi eu casglu oddi wrth yr athro neu athrawes a mynd â nhw i’r toiled eich hun, yna’u dychwelyd i’r athro neu athrawes gan sicrhau eu bod yn cyrraedd yn ôl yn ddiogel i’r wers.

 

Beth os yw plant yn dost? 

Dilynwch unrhyw ganllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â Covid-19.

Barnwch hyd y gallwch ond, os oes gan eich plant symptomau tebyg i’r ffliw fel twymyn, chwydu neu broblemau gyda’r stumog neu dreulio, ni ddylech ddod â nhw i’r dosbarth am 48 awr ar ôl i’r symptom olaf fynd heibio. Os yw eich plant yn mynd i fethu nifer o wersi, gadewch i’ch cydgysylltydd nofio wybod rhag iddynt golli eu lle.

 

Beth os oes gan fy mhlentyn anabledd?

Nod Hamdden Sir Benfro yw sicrhau bod pawb yn dysgu nofio, heb ystyried gallu neu anabledd, fel eu bod yn gallu symud ymlaen i ba faes bynnag o fabolgampau dŵr y maent am fynd iddo. Mae ein hathrawon yn gallu cynnwys nofwyr gydag anabledd yn eu gwersi trwy addasu gweithgareddau a gwersi pan fo angen. Rhaid derbyn na fydd rhai plant fyth yn gallu cyflawni holl ganlyniadau sydd eu hangen arnynt i lwyddo Ton ac, felly, bydd eithriadau’n cael eu gwneud pan fo angen er mwyn iddynt allu symud ymlaen ar hyd y llwybr yn ôl eu hanghenion unigol.

 

Pam fod y plant yn chwarae gemau yn eu gwersi?

Mae Fframwaith Dysgu Nofio Cymru’n hyrwyddo dull ‘dysgu trwy chwarae’. Dylai dysgu nofio fod yn hwyliog a phleserus i’r cyfranogwyr ac i’w hyfforddwyr. Felly, gallech weld eich plant yn chwarae gemau ac yn symud yn y pwll mewn ffyrdd gwahanol i nofio hydau a lledau traddodiadol. Trwy addasu’r gwaith sy’n cael ei gyflwyno, sut gaiff yr amgylchedd a’r lle sydd ar gael ei lenwi a’r offer sy’n cael ei ddefnyddio mewn sesiwn caiff y plant eu herio mewn ffyrdd gwahanol a thynnu eu sylw fel eu bod yn cyflawni pethau heb sylweddoli y gallent. Mae hefyd yn helpu cadw diddordeb yr holl blant yn y wers ac yn lleihau’r amser aros ar ymyl y pwll cyn gwneud eu lled nesaf! Trwy ddefnyddio’r dull cyflwyno hwn y gobaith yw bachu plant mewn gweithgaredd dyfrol am oes.

 

Beth allaf i wneud i helpu fy mhlentyn symud ymlaen yn gyflymach?

Gorau po gynharaf y daw plant yn gyfarwydd â’r amgylchedd dyfrol a bod mewn dŵr ac o’i gwmpas. Hyd yn oed os nad ydych yn nofiwr cryf bydd dim ond mynd â’ch plant i’r pwll a chwarae a chael hwyl yn y dŵr yn helpu iddynt ddatblygu eu hyder a mwynhau profiadau cadarnhaol y dŵr. Gartref, anogwch eich plant i gael bath a chwarae yn y dŵr. Anogwch hwy i wlychu eu gwallt a rhoi eu hwyneb yn y dŵr. Bydd ein hathrawon nofio’n gallu dweud wrthych beth sydd angen i’ch plant ei ymarfer a rhoi gweithgareddau i chi y gallwch eu gwneud gyda nhw yn y pwll. Mae pob un o byllau Hamdden Sir Benfro’n cynnal sesiwn Nofio Teuluol 2 awr bob wythnos lle bydd plant 16 oed ac iau’n nofio am ddim ac oedolion yn talu pris rhatach. Gallai hwn fod yr amser perffaith i ymarfer!

 

A yw’r plant yn gorfod gwisgo cap nofio?

Ydynt. Bydd angen iddynt wisgo cap nofio! Mae’n fuddiol gwisgo cap oherwydd y gall wella profiad nofio eich plant gan fod gwallt hir yn drwm ac yn gallu gwneud nofio’n anoddach. Os yw eich plant yn gweithio ar anadlu a throi’r pen, fe all ei gwneud yn anodd iawn iddynt anadlu. Mae hefyd yn helpu i ni gadw ein pyllau’n iach a glân.

 

Faint o amser fydd ar fy mhlentyn angen i ddysgu nofio? 

Pa mor hir yw darn o linyn? Fel unrhyw sgiliau newydd a ddysgwn, mae gwahanol bobl yn cymryd gwahanol amser ac yn cael rhai sgiliau’n haws eu dysgu nag eraill. Os yw eich plant yn treulio mwy o amser yn y pwll nofio heblaw yn y gwersi, mae tebygolrwydd mawr y byddant yn symud ymlaen yn gyflymach trwy gael cyfleoedd ychwanegol i ymarfer a chynyddu eu hyder yn y cyfnod cynnar gyda chyfeillion agos a theulu o’u cwmpas. Rydym yn dysgu gwersi am 39 wythnos y flwyddyn ac, felly, hyd yn oed os yw eich plant yn mynd i wers bob wythnos, nid yw hynny’n ddim ond 17½ o oriau nofio’r flwyddyn! Allech chi ddim dysgu darllen ac ysgrifennu mewn llai nag un diwrnod ac mae’r un peth yn wir am ddysgu nofio!

 

Sut fydd cynnydd y plant yn cael ei asesu a’i wobrwyo? 

Caiff canlyniadau Fframwaith Dysgu Nofio Cymru eu hasesu’n barhaol oherwydd bod y plant yn mynychu gwersi. I symud ymlaen i’r don nesaf mae angen cyflawni’r holl ganlyniadau’n gymwys ac yn gyson. Wrth i’r plant symud ymlaen drwy’r rhaglen, gallwch wobrwyo eu llwyddiannau gyda bathodynnau a thystysgrifau, sydd ar gael i’w prynu o’r dderbynfa.

 

Beth sy’n digwydd os nad yw nofwyr wedi cyflawni’r holl ganlyniadau y buont yn gweithio arnynt yn y dosbarth erbyn diwedd y gyfres o wersi? 

Rhaid i’r plant gwblhau’r holl ganlyniadau er mwyn cael bathodyn a thystysgrif Sblash neu Don. Os na fyddant yn llwyddo, byddant yn aros yn yr un don lle gallant ddal i ddatblygu a dysgu sgiliau newydd.

 

Pam fod angen i’r plant ddysgu pob un o’r pedwar dull nofio? 

Mae pedwar dull cydnabyddedig sy’n cael eu defnyddio i symud drwy’r dŵr. Mae’n naturiol bod gwahanol bobl yn cael gwahanol ddulliau’n rhwyddach i’w dysgu nag eraill. Mae angen dysgu ac addysgu pob un o’r pedwar dull i ddangos cymhwysedd a hyder yn y dŵr.

Gweithgareddau a Dosbarthiadau

cliciwch yma i gael disgrifiadau dosbarth

Gweithgareddau a Dosbarthiadau: CLICIWCH YMA