Ystafelloedd Iechyd

Health Suite

Er mwyn cael corff a meddwl iach, credwn ei bod yn bwysig cael agwedd gytbwys rhwng gwaith, hamdden, ymarfer corff ac ymlacio.

Ystafelloedd iechyd yw'r lle delfrydol i ymlacio ar ôl diwrnod caled, ac maent yn helpu i leddfu straen ffordd fodern o fyw. Mae ein hystafelloedd iechyd yn cynnig sawna ac ystafell stêm.

I ddefnyddio'r Ystafell Iechyd, rhaid i chi:

Fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r Ystafell Iechyd heb gwmni

Gall plant 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio’r Ystafell Iechyd os bydd person cyfrifol dros 16 oed gyda nhw.

Archebwch eich sesiwn ar-lein, drwy ffonio’r ganolfan neu ddefnyddio ap Pembs Leisure.

Rhybudd

Rydym yn cynghori nad yw’r bobl ganlynol yn defnyddio’r sawna / ystafelloedd stêm:

 

- Menywod sy'n feichiog.

- Y rhai sy'n diabetig â thraed wedi'u niweidio neu sy'n dioddef o niwropatheg ymylol.

- Y rhai sy'n dioddef o glefyd y galon / problemau cylchrediad y gwaed a phwysedd gwaed uchel ac isel.

- Y rhai â chlefydau croen heintus / briwiau a chlwyfau.

- Y rhai sy'n dioddef o salwch lle nad ydych yn gallu chwysu.

- Os ydych yn cymryd gwrthgeulyddion / gwrth-histaminau / cyffuriau cwsg, tawelyddion neu unrhyw feddyginiaethau eraill o gwbl sy'n eich gwneud yn ansicr a yw'n ddoeth defnyddio sawnau / ystafelloedd stêm.

- Os ydych wedi yfed alcohol neu bryd o fwyd trwm o fewn awr a hanner cyn yr archeb.  

- Os ydych wedi dioddef o byliau meigryn (SAWNAU).

- Os ydych wedi gwneud ymarfer corff yn ddiweddar (YSTAFELLOEDD STÊM).

- Y rhai sy'n dioddef o unrhyw gyflwr o gwbl sy'n eich gwneud yn ansicr a yw'n ddoeth defnyddio sawnau / ystafell stêm.

 

Y rhai sy’n wynebu risg benodol o ddefnyddio sawnau ac ystafelloedd stêm ac mae angen rhoi ystyriaeth arbennig i’r canlynol:-

 

- Plant

- Yr henoed

- Menywod sy'n feichiog

- Unigolion diabetig

 

Os ydych yn perthyn i unrhyw un o'r categorïau uchod, gofynnwn i chi lofnodi ein hymwadiad a byddem yn eich cynghori i beidio â defnyddio'r ystafell iechyd.