> active 4 life golf

‘Heini am Oes’ - Cynllun hamdden egnïol i bobl dros 60 oed

Beth ydyw?

Mae'r cynllun hamdden egnïol i bobl dros 60 oed wedi cael ei gyflwyno ledled Cymru i annog gweithgarwch corfforol a dewisiadau ffordd o fyw iach er mwyn lleihau anghydraddoldebau iechyd ac ynysigrwydd cymdeithasol ymhlith pobl sydd dros 60 oed. Mae Cyngor Sir Penfro wedi penodi Swyddog Hamdden Egnïol i Bobl dros 60 Oed a fydd yn goruchwylio'r gwaith o gyflwyno’r cynllun hwn ar draws ei gyfleusterau Hamdden Sir Benfro, ynghyd â threfnu a chyflwyno gweithgareddau gyda'n tîm a phartneriaid allanol.

Mae'r cynllun hwn wedi'i ariannu gan Chwaraeon Cymru, sydd wedi buddsoddi £1.3 miliwn i alluogi pobl sydd dros 60 oed yng Nghymru i fyw bywydau gwell, hwy a hapusach drwy wella'u lefelau gweithgarwch corfforol, eu hyder, eu cryfder a'u cydbwysedd. Ledled Sir Benfro, rydym wedi brandio'n cynllun o dan yr enw ‘Heini am Oes’.

 

I bwy mae e? 

Mae'r cynllun ‘Heini am Oes’ wedi'i dargedu at bobl dros 60 oed ar draws Sir Benfro. 

Er bod y cynllun yn canolbwyntio ar bobl dros 60 oes, nid oes cyfyngiad oedran ar y gweithgareddau sy'n cael eu hyrwyddo gan y cynllun ledled Hamdden Sir Benfro. 

 

Faint mae’n ei gostio? 

Gallwch gofrestru'n rhad ac am ddim gyda Hamdden Sir Benfro.

Cynnig 16 wythnos - Bydd defnyddwyr cymwysyn derbyn wyth wythnos o weithgareddau ynrhad ac am ddim. Yn dilyn hynny, bydd cyfnod o wyth wythnos ychwanegol pan godir tâl cymorthdaledig ar y gweithgareddau o £2 y sesiwn.*

*Telerau ac amodau yn gymwys:
Gall sesiynau sydd wedi'u cynnwys newid. Ni chynhwysir hyfforddiant personol a sesiynau Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol yn y cynnig hwn. Mae'n rhaid bodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn bod yn gymwys i gael pris cymorthdaledig.

Nid yw defnyddwyr nad ydynt yn gymwysyn cael eu hannog i beidio â chymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n cael eu hyrwyddo gan y cynllun ‘Heini am Oes’ ond bydd ffioedd defnyddwyr safonol yn gymwys.

 

Beth sy'n cael ei gynnwys yn y cynnig 16 wythnos?

  • Dosbarthiadau ymarfer corff mewn grŵp (nid yw'n cynnwys dosbarthiadau yn y dŵr)
  • Sesiwn gynefino
  • Mynediad i'r Ystafell Ffitrwydd
  • Mynediad i Hwb Digidol Hamdden Sir Benfro (wyth wythnos gychwynnol yn unig)

 

Pwy sy'n gymwys am y cynllun 16 wythnos?

I fod yn gymwys am ein cynnig 16 wythnos, mae'n rhaid i chi:

  • Fod yn ddefnyddiwr sydd wedi cofrestru gyda Hamdden Sir Benfro 
  • Bod wedi cofrestru ers mis Ebrill 2021
  • Bod 60 oed neu'n hŷn

 

Bydd defnyddwyr sydd eisoes wedi cofrestru gyda Hamdden Sir Benfro sy'n gymwys i gael y cynnig 16 wythnos yn derbyn neges e-bost i'w hysbysu.

 

Sut mae modd i mi gymryd rhan? 

Cofrestrwch ar-lein 
Ymunwch gartref gyda Hamdden Sir Benfro – Ar ôl cofrestru, os ydych yn gymwys i gael y cynnig 16 wythnos, bydd hwn yn cael ei gymhwyso'n awtomatig i'ch cyfrif Hamdden Sir Benfro.* 

*Caniatewch hyd at dri diwrnod gwaith i'n system ddiweddaru ac adlewyrchu'r cynnig 'Heini am Oes’. 

Anfonwch e-bost at subscriptions@pembrokeshire.gov.uk neu ymwelwch â'ch cyfleuster lleol os nad ydych yn derbyn unrhyw ohebiaeth cyn pen tri diwrnod ar ôl cofrestru.

Y cyfleuster agosaf 
Ewch i ymweld â'ch canolfan hamdden leol, neu ei ffonio, i gael mwy o wybodaeth. 

Cysylltwch â ni
Ymholiadau e-bost  – Active4Life@pembrokeshire.gov.uk

 

Ymunwch â'r sgwrs ar ein Grŵp Facebook

Tystebau

Edrychwch ar yr hyn y mae ein cyfranogwyr yn ei ddweud

Tystebau: Cliciwch yma

Dolenni allanol

Age Cymru Dyfed | Ein Gwasanaethau (www.ageuk.org.uk/cymraeg)

Mae Age Cymru Dyfed yn cynnig gwasanaethau hanfodol i bobl hŷn yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. 

Age Cymru ¦ HOPE (ageuk.org.uk)

Gwasanaeth Eirioli HOPE Age Cymru – Mae HOPE (Helping others participate and engage / Helpu eraill i gyfranogi ac ymgysylltu) yn darparu gwasanaeth eirioli ar gyfer pobl hŷn (dros 50 oed) a gofalwyr ledled Cymru.

Versus Arthritis – (accesspembrokeshire.co.uk)

Mae Versus Arthritis yn elusen sydd â'r diben o gefnogi pobl sy'n cael anawsterau â'r ffurfiau amrywiol ar arthritis. 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) – Cysylltwyr Cymunedol

Mae Cysylltwyr Cymunedol yn cynnig cynllun benthyciad digidol gyda data i'ch helpu i fynd ar-lein gyda chymorth un i un.

Gogledd-orllewin Sir Benfro – Julie.campbell@pavs.org.uk– 07595 192 937

Gogledd-ddwyrain Sir Benfro – Nia.george@pavs.org.uk – 07929 724 689

Dwyrain Sir Benfro – Jo.brookman-lloyd@pavs.org.uk – 07595 192 933

De Sir Benfro – Mia.gillies@pavs.org.uk – 07595 192 931

Aberdaugleddau, Neyland – Kathryn.ashton@pavs.org.uk – 07568 227 811

Hwlffordd, Clarbeston Road, Camros, Y Garn – Many.lawrence@pavs.org.uk – 07568 227 812

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia – Cherry.evans@pavs.org.uk – 07849 086 009

Heini am oes